Αρχική Special Topics Κ.Δούκας: Ὁ Ἲλον Μάσκ διαβάζει…Ὃμηρο!

Κ.Δούκας: Ὁ Ἲλον Μάσκ διαβάζει…Ὃμηρο!

Ποιά είναι η σχέση του Ίλον Μασκ με τον Όμηρο;Το νέο εμφύτευμα και οι εταιρείες του, που φέρουν ομηρικά ονόματα.

 

0
ILIADA 300x200
Διαφήμιση

Κώστας Δούκας

Του Κώστα Δούκα

Ὣστε λοιπόν τό πρῶτο ἐπαναστατικό «τσιπάκι» τοῦ Ίλον Μασκ (Elon Mask) πού θά κάνει τετραπληγικούς νά χρησιμοποιοῦν τό μυαλό τους γιά νά κάνουν κινήσεις στό σκάκι, χωλούς νά περπατοῦν σέ συνδυασμό μέ τήν βοήθεια καί τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης καί… ποιὀς ξέρει, χωλούς νά περπατοῦν καί τυφλούς νά ἀναβλέπουν, πῆρε ὂνομα ἀπό τό λεξιλόγιο τοῦ Ὁμήρου: Telepathy (τῆλε καί πάθος).

Καί ἡ ἑταιρία του πού τό κατασκεύασε λέγεται Neurolink, δηλαδή μέ πρῶτο συνθετικό τό νεῦρον καί τήν νευράν τοῦ Ὁμήρου. Καἰ τό ὃλο θαυμαστό ἐπίτευγμα ἐξυπηρετεῖ τήν ἐπιστήμη τῆς neurotechnology (νευροτεχνολογίας) καί τῆς neuropathology (νευροπαθολογίας). Τὀ νεῦρον, πάθος καί τέχνη τοῦ Ὁμήρου.

Σέ προηγούμενα ἂρθρα μας εἲχαμε ἐπισημάνει ὃτι τό ὁμηρικό λεξιλόγιο ἒχει διεισδύσει σέ ὃλες τίς εὐρωπαϊκές γλῶσσες σέ τέτοιο μεγάλο βαθμό, ὣστε άκὀμη καἰ οἱ μελοντικές ἀνακαλύψεις θά ἀναζητήσουν τήν ὀνομασία τους στήν γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου. Μάλιστα, γιά νά ἀποδείξουμε ὃτι οἱ ὁμηρικές λέξεις ἒχουν κατακλύσει τίς εὐρωπαϊκές γλῶσσες, θά ἀναφέρουμε τά ἑξῆς: Μόνο ἀπό τήν ραψωδία Α τῆς Ἰλιάδος καί μόνο μέσα στούς πρώτους 25 στίχους, ὑπάρχουν 35 ὁμηρικές λέξεις, πού χρησιμοποιοῦνται ἀπό τούς Εὐρωπαίους καί χρησιμοποιοῦνται αὐτούσιες ἢ σέ σύνθετες λέξεις, δημιουργῶντας ἑκατοντάδες ἂλλες. Σκεφθῆτε τί γίνεται μέ τίς ἂλλες 24 ραψωδίες τῆς Ἰλιάδος καί τῆς Ὀδύσσειας, πού περιέχουν συνολικά 27.703 στίχους (15.693 τῆς Ἰλιάδος καί 12.110 τῆς Ὀδύσσειας).

Ιλιάδα Δουκας 640x394

Πράγματι, ἐξετάζοντας στίχο πρός στίχο τήν ραψωδία Α μένουμε ἒκθαμβοι ἀπό τήν σαφήνεια καί τήν ὡραιότητα τοῦ ποιητικοῦ λόγου. Ἀλλά καί οἱ πρωτογενεῖς λέξεις πού χρησιμοποιεῖ ὁ Ὃμηρος διακρίνονται γιά τό εὒηχον, τήν ἐφραστική τους ἱκανότητα, τήν γραμματική καί τήν συντακτική τελειότητα καί τό εὒληπτον τοῦ θέματός τους, ὣστε εὐχερῶς νά μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά τόν σχηματισμό νέων λέξεων, καί μάλιστα σέ ὃλες τίς γλῶσσες τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁμοιογλωσσίας.

Ἀς ρίξουμε μιά ματιά σ᾽αὐτές τίς πρῶτες λέξεις τῆς ραψωδίας Α τῆς Ἰλιάδος.

Μῆνυν ἂειδε, θεά, Πηληιάδεο Ἀχιλῆος

ούλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἂλγε᾽ἒθηκε

πολλάς δ᾽ἰφθίμους ψυχάς Ἂϊδι προΐαψεν

ἡρώων…………………………………….κλπ.

Ἃειδε (ἂδω, ὠδεῖον odeon), μύρια (myriad), ἂλγεα, ἂλγος (algo, algometry, algetic, algon κ.ἂ), πολλάς (πολλός, πολύ, πολλόν, polyalgitis, polychromy, polyemia, Polynessia καί 143 ἂλλες σύνθετες λέξεις μέ πρῶτο συνθετικό τό πολλός, πολύ καί δεύτερο συνθετικό ἂλλη ὁμηρική λέξη), ἡρώων (ἣρως, hero), αὐτούς (αὐτός, auto), κύνεσσιν (κύν, κυνός, chien, canaya), πᾶσι, πᾶς, πᾶσα, πᾶν, panacea, pandemia, pandemonium καί ἂλλες 60 στοιχιζόμενες λέξεις) βουλή (βούλομαι, vouloir, volonter, volio), πρῶτα (πρῶτος, πρώτη, πρῶτον, protagonist, protaktinium, protandry, protanopia) ἒρις (eristic), ἀνδρῶν (ἀνήρ, andric, androcracy καί ἂλλες 22 λέξεις), χολωθείς (χόλος, χολή, cholestrol χολιστερίνη, cholera), νοῦσον (νόσος, nosocomium-τό ὁμηρικό ρῆμα κομέω σημαίνει φροντίζω-nosogeny, nosology, nosophobia), ἀνά, πρῶτο συνθετικό πλείστων λέξεων ὃπως anabaptism, anabiosis, anacephaleosis κ.ἀ.), κακήν (κακός, κακή, κακόν, cacogenic, kakosmia κ.ἂ), στρατόν ( strategic, stratocracy κ.ἂ.), λαοί (λαός, laic, laique), νήας (ναῦς, navigation, NAFTEX), στέμματ᾽ (στέμμα, stemma), ἒχων (ἒχω, I have, io ho, habeo), χερσίν (χείρ, πρῶτο συνθετικό πολλῶν λέξεων, ὃπως chir, chirognomy, chirarthritis, chirognomi-χειρομαντεία, chirology, chiromancer-χειρομάντης καί πολλές ἀκόμη), πάντας (πᾶς, πᾶσα, πᾶν, πρῶτο συνθετικό πολλῶν λέξεων, ὃπως pantheism, patheology, pantheon κ.ἂ,) δύο, δυϊκός ἀριθμός τοῦ δύο, deux, two, duo κλπ.), ἂλλοι (ἂλλος, ἂλλη, ἂλλον, πρῶτο συνθετικό δεκάδων λέξεων, ὃπως allobiosis, allocheiria, allogamy), θεοί (θεός, θεά, deum, dieu, dios), δώματ᾽ (δῶμα, δώματα, δόμος, domestic ὁ διαμένων σέ οἶκο, ἂρα ὁ εξημερωμένος, domination κυριαρχία κ.ἂ.), πόλις (διεθνῶς police ἡ αστυνομία πόλεων), ἐμοί καί μοί (στήν δοτική, αὐτοπαθής ἀντωνυμία me, moi, mine, mio κλπ.), φίλην (φίλος, φίλη, φίλον, πρῶτο συνθετικό πολλῶν συνθέτων λέξεων, ὃπως philology, philosophy κλπ.), οἲκαδε (οἶκος, πρῶτο συνθετικό πλήθους συνθέτων λέξεων ὃπως oikophobia, oikomania κ.ἂ.), παῖδα (παῖς, παίδα, πλῆθος συνθέτων λέξεων, ὃπως pedobaptism, pediatre, pedodontia, pedology κ.ἂ.), θυμῷ (θυμός, thymous ὁ ἐνδοκρινής ἀδένας), κακῶς (κακός, κακή κακόν, πλῆθος λέξεων ὃπως kakonyme, kakophony, kakopragia, kakosmia, kakosphyxia-η αρρυθμία κ.ἂ.), μῦθος myth, mythogenesis, mythography κλπ.).

Αὐτή ἡ διαχρονική και γλωσσική κυριαρχία τῶν Ἑλλήνων εἶναι ὁ βασικός λόγος πού ἡ μικρή μας γεωγραφικῶς χώρα καταδιώκεται στό διηνεκές καί ἐπιχειρεῖται μέ κάθε τρόπο ἀπό ἀνθέλληνες, ἀλλά καί ἀπό ἁδρά ἀμειβομένους γλωσσοκατεδαφιστές ἡ καταστροφή μέ κάθε τρόπο τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἀλλά αὐτή ἒχει τόσο βαθειά εἰσδύσει στίς παγκόσμιες διαλέκτους, ὣστε εἶναι τῶν ἀδυνάτων ἀδύνατον νά ἐξοβελισθεῖ, παρά τά πλήγματα πού δέχεται καθημερινά ἀκόμη καί ἀπό τούς ἲδιους τούς Ἓλληνες, οἱ ὁποῖοι καθημερινά τήν κακοποιοῦν καθοδηγούμενοι κάποιοι καί ἀπό συγκεκριμένα μέσα μαζικῆς δημόσιας ἐκφορᾶς τοῦ λόγου.

Κώστας Δούκας

Ο Κώστας Δούκας είναι δημοσιογράφος  (μέλος της ΕΣΗΕΑ) ειδικευμένος στο ναυτιλιακό ρεπορτάζ, ερευνητής και συγγραφέας (μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών). Ασχολείται επί 40ετία με την ομηρική γραμματεία. Έχει μεταφράσει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια σε πεζό λόγο και, τελευταία, σε έμμετρο μετά σχολίων, με την διάσωση του 80% των λέξεων του Ομήρου.

Διαφήμιση