Πάσχα: Τι εορτάζει η Εκκλησία σήμερα – Tι συμβολίζει η Ανάσταση

  0
  EASTER EL GRECO resurrection
  Διαφήμιση

  Σύνταξη: ecozen,gr

  Το Πάσχα αποτελεί τη μεγαλύτερη εορτή της Εκκλησίας. Η Ανάσταση του Κυρίου σηματοδοτεί το τέλος του προπατορικού αμαρτήματος. Ελεύθερος πλέον ο άνθρωπος από τα αμαρτήματα του παρελθόντος, μπορεί να ανοίξει μια νέα λαμπρή σελίδα στη ζωή του. Για αυτό και το Πάσχα της Χριστιανοσύνης λέγεται αλλιώς και Λαμπρή.

  Η Ανάσταση δε θα μπορούσε να είναι σε άλλη εποχή από την άνοιξη. Η αναγέννηση της φύσης, το περισσότερο φως, η ελπίδα για το καλύτερο περιλαμβάνονται στη θεολογική της διάσταση. Ταυτόχρονα συμβολίζουν και αποτυπώνουν την πορεία της ζωής στο φυσικό μας περιβάλλον.

  Εσπερινός Αγάπης

  Σε αυτήν την υπέρλαμπρη εορτή, όπου το φως νικά πανηγυρικά το σκότος, στην Εκκλησία τελείται ο «Εσπερινός της Αγάπης». Το Ιερό Ευαγγέλιο διαβάζεται σε δεκάδες γλώσσες, ώστε να ακουστεί βροντερά σε όλες τις χώρες η αναστάσιμη ελπίδα. Ονομάζεται δε «της Αγάπης», καθώς η μεγαλύτερη θυσία του Χριστού έγινε εν ονόματί της. Η αγάπη εμπεριέχει και την έννοια της συγχώρεσης – άρρηκτα δεμένης με τα Πάθη του Κυρίου και τη συγχώρεση των προδοτών και βασανιστών του.

  Εκτιμάται ότι η ανάγνωση του Ευαγγελίου σε πολλές γλώσσες δρομολογείται από το Βυζάντιο. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο οι ξένοι διπλωμάτες επιθυμούσαν να ακούσουν και στη γλώσσα τους το αναστάσιμο μήνυμα του «Χριστός Ανέστη».

  Ευαγγέλιο, (Ἰω. κεφ. κ´ 19-25)

  Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
  τῇ μιᾷ σαββάτων,
  καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων
  ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι
  διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων,
  ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς
  καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς·
  Εἰρήνη ὑμῖν.

  καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας
  καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.

  ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον.
  εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν·
  Εἰρήνη ὑμῖν.

  καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ,
  κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.
  καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς·

  Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον·
  ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς,
  ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.
  Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος,
  οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς.
  ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί·

  Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον.
  ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·

  Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων,
  καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων,
  καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ,
  οὐ μὴ πιστεύσω.

  Απόδοση

  Το απόγευμα (εσπέρα) εκείνης της μέρας,

  της πρώτης εδομάδας

  και ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές,

  εκεί που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές,

  επειδή φοβόντουσαν τους Ιουδαίου,

  ήρθε ο Ιησούς

  και στάθηκε στη μέση και τους λέει:

  «Ειρήνη υμίν».

  Ὅταν το είπε, τους το είπε, τους έδειξε τα χέρια του

  και το πλευρό του.

  Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο.

  Ο Ιησούς τούς είπε πάλι:
  «Ειρήνη υμίν.

  Όπως έστειλε εμένα ο Πατέρας

  και εγώ στέλνω εσάς».

  Όταν το είπε, φύσηξε στο πρόσωπο και τους λέει:

  «Λάβετε Πνεύμα Άγιον,
  εάν συγχωρήσετε τις αμαρτίες κάποιων να είναι συγχωρεμένες,

  αν δεν τις συγχωρήσετε, θὰ μείνουν ἀσυγχώρητες».

  Ο Θωμάς, ένας από τους δώδεκα, ο ονομαζόμενος Δίδυμος

  δεν ήταν παρών όταν ήρθε ο Ιησούς.

  Του είπαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές

  «Εἴδαμε τὸν Κύριο».

  Και αυτός τους είπε:
  «Ἐὰν δὲν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά

  και εάν δε βάλω το δάκτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά

  και δε βάλω το χέρι μου στο πλευρό του,

  δεν πιστεύω.

  Διαφήμιση