Αρχική Ειδήσεις Αυξημένα οικονομικά μεγέθη πέτυχε η ΕΥΔΑΠ το 2014

Αυξημένα οικονομικά μεγέθη πέτυχε η ΕΥΔΑΠ το 2014

0
Διαφήμιση

Στα 326,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το 2014 έναντι 336,2 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,9%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,8% παρά την μείωση του κύκλου εργασιών και διαμορφώθηκαν στα 87,6 εκατ. ευρώ έναντι 83,6 εκατ. ευρώ το 2013 κυρίως λόγω της μείωσης του συνολικού λειτουργικού κόστους κατά 1,2%, στα 276,7 εκατ. ευρώ έναντι 280 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ ανήλθαν στο ποσό των 63,5 εκατ. ευρώ έναντι 61,3 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση 3,7%.

Τα κέρδη μετά φόρων για την εταιρεία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 42,0 εκατ. ευρώ, έναντι 77,7 εκατ. ευρώ του 2013 τα οποία όμως δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της θετικής επίδρασης από αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη προηγούμενη χρήση.

«Η ΕΥΔΑΠ συνεπής πάντα προς τους μετόχους της -με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος- θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, όπως και πέρυσι ίση με το 50%, των καθαρών κερδών του 2014, ποσού 21,3 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή)» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαφήμιση