Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Φωτοβολταϊκά: ζήτημα φορολογικής ενημερότητας των παραγωγών θέτει ο ΣΠΕΦ στο Υπουργείο Οικονομικών

Φωτοβολταϊκά: ζήτημα φορολογικής ενημερότητας των παραγωγών θέτει ο ΣΠΕΦ στο Υπουργείο Οικονομικών

0
Διαφήμιση

Ο ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή  προς το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Υπουργό κ. Ι. Στουρνάρα και τον Υφυπουργό κ. Γ. Μαυραγάννη με κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  υπ’ όψη του Υφυπουργού κ. Α. Παπαγεωργίου και του Γεν. Γραμματέα κ. Κων/νου Μαθιουδάκη καθώς και στον ΛΑΓΗΕ υπ’ όψη  του Προέδρου κ. Α. Γκαρή με θέμα: Φορολογικές ενημερότητες και υποβολή λίστας τιμολογίων πελατών.

Συγκεκριμένα:

 

“Σε συνέχεια και προηγούμενων επιστολών μας σας έχει καταστεί σαφές πως η επιχείρηση ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) που λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής  οικονομίας  του ν. 2190/1920 σύμφωνα με τον καταστατικό της νόμο 4001/2011, άρθρο 117, και έχει επί του παρόντος μέτοχο 100% το Ελληνικό Δημόσιο αλλά δεν ανήκει στα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης, δημιουργεί λόγω των υπερβολικών καθυστερήσεων στις πληρωμές της (7 μήνες περίπου) ανυπέρβλητα προβλήματα στους ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά τροφοδότες της.

 

Τα προβλήματα δυστυχώς αυτά αφορούν σε σημαντικό βαθμό και την φορολογική «γραφειοκρατία» που επιβάλλει το Υπουργείο σας στους συναλλασσόμενους με τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. παραγωγούς.  Τέτοια προβλήματα είναι:

  1. Η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας ώστε οι παραγωγοί να δικαιούνται πληρωμών από τον ΛΑΓΗΕ. Είναι προφανές πως όταν ο ΛΑΓΗΕ τους οφείλει χρήματα 7 μηνών, είναι αδύνατο οι παραγωγοί να συνεχίζουν να σας καταβάλουν ΦΠΑ για τιμολόγια που εξέδωσαν και που δεν έχουν εισπράξει, ώστε να είναι φορολογικά ενήμεροι.  Στα αλλεπάλληλα μάλιστα αιτήματα που σας απευθύναμε για συμψηφισμό τουλάχιστον των ποσών του ΦΠΑ που πρέπει παραλόγως να καταβάλουν οι παραγωγοί με μέρος από τα οφειλόμενα από ΛΑΓΗΕ, ουδεμία απάντηση λάβαμε.  
  1. Η προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας διάρκειας 1 μήνα με παρακράτηση έχει καταστεί επίσης προβληματική. Αφενός ο ΛΑΓΗΕ αδυνατεί να ολοκληρώσει την διαδικασία επιμερισμού των ποσών υπέρ ΔΟΥ εμπρόθεσμα και αφετέρου η ΦΑΕ Πειραιά στην οποία κατατίθενται οι επιταγές αυτές από τον ΛΑΓΗΕ, καθυστερεί την καταχώρηση τους με αποτέλεσμα οι αρμόδιες ανά την Ελλάδα ΔΟΥ που εξέδωσαν την ενημερότητα με παρακράτηση για τον παραγωγό, να τον «βλέπουν» στο σύστημα εκπρόθεσμο και μετά το πέρας της περιόδου του 1 μήνα και έτσι να μην του επαναχορηγούν ενημερότητα ή να τον μεταπίπτουν σε δυσμενές καθεστώς ολικής παρακράτησης κλπ.Ακόμη και η κατάργηση της έκδοσης επιταγής υπέρ ΔΟΥ από ΛΑΓΗΕ από 1/1/14 όπως θα εφαρμόζεται και η αντ’ αυτής κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό υπέρ Ελληνικού Δημοσίου από τον Λειτουργό, δεν θα αμβλύνει το πρόβλημα, διότι το «βραδύ» στάδιο που είναι η επεξεργασία των εν λόγω περιπτώσεων από τον ΛΑΓΗΕ απαιτεί λόγω πλήθους όλο και περισσότερο χρόνο  

Το γεγονός δηλαδή ότι ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί μεταπίπτουν κάθε μήνα στο καθεστώς ενημερότητας με παρακράτηση (λόγω της διευρυνόμενης οικονομικής δυσπραγίας στις πληρωμές από ΛΑΓΗΕ), έχει αυξήσει εκθετικά τον εν λόγω φόρτο εργασίας του Λειτουργού και πλέον η εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των πληρωμών αυτών είναι πρακτικά αδύνατη. 

 

Έτσι ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί εγκλωβίζονται σε καθεστώς αθεράπευτης εκκρεμότητας με την ΔΟΥ τους.  Για την ακρίβεια των αριθμών να σας αναφέρουμε πως ο ΛΑΓΗΕ υποδέχεται κάθε μήνα συνολικά περί τα 15.000 Τιμολόγια από τους φωτοβολταϊκούς ηλεκτροπαραγωγούς και πολύ μεγάλο μέρος από αυτά βρίσκεται στην «βασανιστική» κατηγορία της ενημερότητας με παρακράτηση χωρίς οι παραγωγοί να ευθύνονται. 

 

Μας προκάλεσε μάλιστα έκπληξη η απαίτηση Εφοριών από 1/1/14 όπως τους παραγγείλατε, όπου για να εκδώσουν φορολογικές ενημερότητες ακόμη και χωρίς παρακράτηση, ζητούν αριθμούς τιμολογίων των παραγωγών που πρόκειται να εξοφληθούν από ΛΑΓΗΕ με την αιτούμενη ενημερότητα αυτή.  Δυστυχώς θα επαναλάβουμε πως οι πληρωμές ΛΑΓΗΕ έχουν καταστεί αθεράπευτα απρόβλεπτες μέσω των 7μηνων καθυστερήσεων όχι από ευθύνη των παραγωγών και συνεπώς η νέα τυπολατρία σας αυτή παράγει μονάχα ανούσια γραφειοκρατία και ταλαιπωρία. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτούμαστε την αναστολή της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας από τους παραγωγούς στον ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τουλάχιστον μέχρι οι καθυστερήσεις πληρωμών του Λειτουργού να επανέλθουν στον συμβατικά προβλεπόμενο χρόνο τους ή τουλάχιστον σε όσα προβλέπονται στον πρόσφατο ν. 4152/2013, Παράγραφος Ζ, περί εξόφλησης οφειλών εντός 30 ημερών σύμφωνα και με σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία όπως υιοθετήθηκε.

 

Ως παράδειγμα μη υποχρέωσης προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας, ας αναφερθεί η περίπτωση των φωτοβολταϊκών του οικιακού προγράμματος, όπως αποπληρώνονται από την ΔΕΗ Α.Ε. Οι δικαιούχοι τους δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα πριν την είσπραξη και παρότι τα εν λόγω ποσά υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ. 

  1. Ενημερωθήκαμε πως το Υπουργείο σας θα επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση, για αγαθά που πωλούνται από 1/1/14 και μετά, κατάρτισης και υποβολής στην ΔΟΥ κατάστασης τιμολογίων πελατών μέχρι την 15η του επόμενου μηνός.  Επί του παρόντος μάλιστα το νέο καθεστώς αυτό τελεί υπό πιλοτική 3μηνη λειτουργία.

Οι συναλλασσόμενοι με τον ΛΑΓΗΕ ηλεκτροπαραγωγοί από φωτοβολταϊκά ωστόσο, για να εκδώσουν το μηνιαίο τιμολόγιο τους αναμένουν βάσει του νόμου αλλά και της σύμβασης τους (Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.18359) την ανάρτηση προηγουμένως από τον Λειτουργό του ειδικού μηνιαίου εκκαθαριστικού σημειώματος που αφορά επακριβώς τις ποσότητες ενέργειας που απορροφήθηκαν τον προηγούμενο μήνα και τις αντιστοιχούσες αξίες.  Το τιμολόγιο λοιπόν του παραγωγού εκδίδεται κατ’ εικόνα του εκκαθαριστικού αυτού σημειώματος του Λειτουργού και μόνο.

 

Ο ΛΑΓΗΕ εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα του και συγκεκριμένα στην κωδικοποιημένη ηλεκτρονική μερίδα εκάστου παραγωγού τα εκκαθαριστικά αυτά σημειώματα μετά βίας στις 14 – 17 εκάστου μηνός όσον αφορά τις απορροφήσεις ενέργειας του προηγούμενου μήνα, αφού με την σειρά του πρέπει να παραλάβει πιστοποιημένες Πανελλαδικά μετρήσεις από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που τις διενεργεί. 

 

Οι παραγωγοί δηλαδή μετά βίας προλαβαίνουν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ στις 20 εκάστου μηνός, ενώ όσον αφορά την νέα υποχρέωση υποβολής κατάστασης τιμολογίων πελατών μέχρι την 15η, είναι προφανές ότι αυτή είναι απολύτως αδύνατη.   Δεν αντιλαμβανόμαστε μάλιστα ποια η σκοπιμότητα να διαφοροποιήσετε την προθεσμία υποβολής της νέας αυτής λίστας από αυτήν της προθεσμίας των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που είναι η 20η εκάστου μηνός.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτούμαστε την άμεση μεταβολή της προθεσμίας υποβολής της νέας κατάστασης τιμολογίων πελατών στην 20η εκάστου μηνός (όσον αφορά τις πωλήσεις του προηγούμενου μήνα), όπως ισχύει και για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΝέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της HELMEPA για το 2014
Επόμενο άρθροH ηλιοθεραπεία…. πολέμιος της αρτηριακής πίεσης!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ