Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε ΥΠΕΝ: Έρχεται το νομοσχέδιο για υπαίθρια πάρκινγκ, data centers, πλωτά αιολικά

ΥΠΕΝ: Έρχεται το νομοσχέδιο για υπαίθρια πάρκινγκ, data centers, πλωτά αιολικά

Μία σειρά από μεταρρυθμίσεις που αφορούν σε υπαίθρια πάρκινγκ, data centers, πλωτά αιολικά πάρκα θα περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η κατάθεση του οποίου αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.

0
πλωτα αιολικά παρκα
Διαφήμιση

Ειδικότερα, οι μεταρρυθμίσεις στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ αφορούν μεταξύ άλλων, την αδειοδοτική διαδικασία για data centers, τη φύτευση και συντήρηση φυτών στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τη λειτουργία υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τη θέσπιση πολεοδομικής και περιβαλλοντικής εισφοράς αλλά και τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάσταση έργων ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ).

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ θα έχει τίτλο: «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές πολεοδομικές, χωροταξικές, περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες λαμβάνονται μέτρα που αφορούν σε:

 • Δημιουργία ασφαλών και λειτουργικών κέντρων δεδομένων
 • Απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας
 • Αποτροπή πρόκλησης κινδύνου για το περιβάλλον και τον άνθρωπο (με επικαιροποίηση σχεδίων δράσης και στρατηγικών του ΥΠΕΝ)
 • Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κ.ά.

Οι κυριότεροι τομείς ρυθμίσεων στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ είναι οι εξής:

ΛΑΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0»
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης

Δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάσταση έργων ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ)

Μέχρι την έκδοση απόφασης από τον ΑΔΜΗΕ (παρ. 8, άρθρο 74 του ν.4964/2022), δεσμεύεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, αναγκαίος ηλεκτρικός χώρος για τη σύνδεση με τμήματα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) έργων ΥΑΠ, ισχύος τουλάχιστον ίσης με 2000 MW.

Με ΥΑ -μετά από εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού και Ανάπτυξης Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ)- καθορίζεται το μέγεθος συνολικής ισχύος έργων ΥΑΠ, για τα οποία πρέπει να δεσμευτεί ηλεκτρικός χώρος.

Καθορισμός data centers

 • Καθορισμός απλοποιημένου πλαισίου, όπου με απόλυτη σαφήνεια ορίζεται πώς ακριβώς θα λειτουργούν τα κέντρα δεδομένων.
 • Αντιμετώπιση του ζητήματος των ειδικών κτιριοδομικών και εν γένει πολεοδομικών απαιτήσεων των data centers (ορισμός, διάκριση σε κατηγορίες κ.ά.).

Υποχρέωση φύτευσης φυτών  σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Υποχρέωση κατόχων φωτοβολταϊκών σταθμών -κατά την εγκατάσταση- σε φύτευση και συντήρηση, περιμετρικά της εγκατάστασης, φυτών συμβατών με το βιότοπο της περιοχής

Θέσπιση πολεοδομικής και περιβαλλοντικής εισφοράς

 • Σε κτίρια εφοδιαστικής, βιομηχανίας/βιοτεχνίας και αποθήκευσης,  που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων Πολεοδομικών Μελετών ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ και ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ υπό Εξυγίανση, επιτρέπεται να χορηγούνται παρεκκλίσεις.
 • Προϋπόθεση για τη χορήγησή τους αποτελεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών σε γη και χρήμα.
 • Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει σε ειδικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου αντισταθμιστική πολεοδομική εισφορά, ύψους 10% του επί του κόστους του συμβατικού προϋπολογισμού του τμήματος του έργου, που αντιστοιχεί στην παρέκκλιση ή 5% στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση δράσεων που αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

παρκινγκ

Λειτουργία υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Αδόμητα οικόπεδα, που βρίσκονται στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, μπορούν να λειτουργήσουν ως γήπεδα στάθμευσης (parking), υπό την προϋπόθεση υποχρεωτικής περιμετρικής φύτευσης ζαρτινιέρας κινητoύ τύπου, ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων.

Αναθεώρηση εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα

 • Η χρονική διάρκεια της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα αλλάζει (από 15 σε 10 έτη).
 • Δυνατότητα αναθεώρησης κάθε 5 χρόνια (προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, στις πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, κ.λπ.)
 • Καθορίζεται ο τρόπος έγκρισης και αναθεώρησης του αναλυτικού σχεδίου δράσης, που συνοδεύει την Εθνική Στρατηγική.

Κίνητρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού

 • Προώθηση δράσεων, που αφορούν στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού αρμοδιότητας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
 • Η χρηματοδότηση παρέχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πρόληψη και αποκατάσταση ρύπανσης από απόβλητα

 • Παροχή εύλογης προθεσμίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα, από την οποία, εξαιτίας των αποβλήτων, προκαλείται ρύπανση ή υφίσταται άμεσος κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης του εδάφους, των επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, της θάλασσας και του πυθμένα αυτής ή απειλείται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, για τη νόμιμη απομάκρυνση των αποβλήτων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
 • Εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Eργασίες υλοτομίας ΕΔΔΗΕ

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων στις υποδομές του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. στύλοι ΕΔΔΗΕ), που δύνανται να προκληθούν από ακραία καιρικά φαινόμενα.
 • Διευρύνεται η δυνατότητα του ΕΔΔΗΕ να επεμβαίνει, πραγματοποιώντας εργασίες υλοτομίας (π.χ. κλαδέματα).
Διαφήμιση