Αρχική Περιβάλλον Τά κυνικά καύματα τῶν ἀρχαίων καί ἡ ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη

Τά κυνικά καύματα τῶν ἀρχαίων καί ἡ ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη

0
global warming
Διαφήμιση

Πότε ἂραγε θά ἀντιληφθεῖ ἡ (σκεπτομένη) ἀνθρωπότητα ὃτι κάθεται πάνω σέ δύο φοῦσκες, οἱ ὁποῖες πρόκειται σύντομα νά ἐκραγοῦν, μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες;

Άρθρο του Ομηριστή Κώστα Δούκα*

Kostas DoukasἩ μία πομφόλυγα εἶναι η λεγομένη κλιματική ἀλλαγή καί ἡ ἂλλη, τό παγκόσμιο ὑπερχρέος τῶν 374 τρισ. δολαρίων, σύν τά παράγωγα καί ἂλλα χρηματοπιστωτικά κατασκευάσματα, πού εἶναι ἀέρας κοπανιστός, καί τά ὁποία κανείς δέν μπορεί νά τά ὑπολογίσει.

Γιατί ἂραγε δέν άκούγεται ἡ φωνή χιλιάδων ἐπιστημόνων, πού ἀμφισβητοῦν τήν ὓπαρξη τῆς κλιματικῆς άλλαγῆς, ἡ οποία αλλάζει διαρκῶς ὀνόματα, ὃπως το χαμόγελο τῆς γάτας Κασμίρ στό βιβλίο «Ἡ Ἀλίκη στήν χώρα τῶν θαυμάτων», πού ἐμφανίζεται καί ἐξαφανίζεται μυστηριωδῶς;

Πόσοι θά καταλάβουν ἐπιτέλους ὃτι η κλιματική ἀλλαγή εἶναι μιά καλοστημένη «μπίζνα» πολλῶν δισ. ευρώ καί ὂχι μόνο; Πρῶτα τήν εἶπαν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, ἀλλά ἐπειδή ἂρχισε νά χιονίζει… καί στίς ἐρήμους, ἐνῶ οἱ πάγοι στήν Ἀνταρκτική αὐξάνονταν (κατά τήν ΝΑΣΑ) ἀντί νά μειώνονται, τήν μετονόμασαν ἀπό climate change, σέ climate emergency καί σέ climate crisis. Καί βάζουν τήν μικρή Σουηδέζα, τήν ὁποία προορίζουν γιά τό βραβεῖο Νόμπελ, νά κλαψουρίζει μαζί μέ τις ΜΚΟ, ἐπειδή καταστρέφουμε τον πλανήτη τῶν ἑπομένων γενεῶν.

Ἀκολούθως, ἡ ὑπερθέρμανση πλασαρίσθηκε μέ τά πιό ἀνησυχητικά ὀνόματα  global warming καί global heating (καύσωνας).

Ἀλλά τά μυστικά δέν μπορούν να κρυφθούν γιά πολύ. Ἢδη οι θεωρητικολόγοι τῆς ὑπερθέρμανσης προβλέπουν τήν καταβολή 1000 εὐρώ ἀπό κάθε Γάλλο, σάν μαγιά τοῦ «πράσινου ταμείου», ὣστε νά ἐφαρμοσθεῖ ἡ συμφωνία τῶν Παρισίων. Τό σχέδιο εἶναι πολύ καλά ὀργανωμένο καί οἱ ἐμπνευστές του ἀναμένεται νά κερδίσουν σέ πρώτη φάση 3 δισ. δολάρια. Ἀρχικός στόχος του Ταμείου εἶναι νά μαζέψει 100 δισ. δολ. ἀπό τίς ἀνεπτυγμένες χῶρες.

uperthermansi 1

Μερικοί μελετητές τοῦ φαινομένου τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἀρχίζουν νά ὀσφραίνονται, ὃτι πίσω από τούς «πράσινους φόρους» κρύβεται ἡ ἀπαλλοτρίωση τῆς ἰδιοκτησίας σέ ὂλο τόν πλανήτη. Πρόκειται δηλαδή γιά τήν ἐφαρμογή ἑνός νέου πολιτικοοικονομικοῦ συστήματος, μιά καί ἀπέτυχε τό κομμουνιστικό.

ΤΑ ΚΥΝΙΚΑ ΚΑΥΜΑΤΑ

Στήν ἑλληνική ἀρχαιότητα ὑπῆρχαν τά λεγόμενα «κυνικά καύματα», πού διαρκοῦσαν ἀπό τίς 3 Ἰουλίου μέχρι τά μέσα Αὐγούστου. Καί λέγονταν ἒτσι, διότι το φαινόμενο τῆς ὑπερθέρμανσης, στήν Μεσόγειο τουλάχιστον, γιατί αύτήν ἒβλεπαν οἱ πανάρχαιοι Ἓλληνες, συνδεόταν μέ τήν συνανατολή τοῦ διπλοῦ ἀστέρος Σειρίου, τοῦ λαμπροτέρου ἂστρου μετά τόν Ἣλιο, πού ἀπέχει άπό ἐμᾶς 8,6 ἒτη φωτός. Καί ἐπειδή ὁ Σείριος ἀνήκει στόν άστερισμό τοῦ Μεγάλου Κυνός, οἱ ζέστες λέγονταν κυνικά καύματα. Γιά τά ἑπόμενα 60.000 χρόνια, ὁ Σείριος θά πλησιάζει σταδιακά τό ἡλιακό μας σύστημα καί ἡ λαμπρότητά του θά αὐξάνεται προοδευτικά. Μετά, γιά ἂλλα 250.000 χρόνια θά ἀπομακρύνεται, ἀλλά θά εξακολουθεῖ νά εἶναι ὁ λαμπρότερος ἀστέρας.

Ἡ Γῆ – τό ἒχουμε ξαναπεί σέ ἂλλο ἂρθρο μας – διανύει μία μεσοπαγετώδη περίοδο τῆς Βουρμίου καί βαδίζει πρός νέα παγετώδη περίοδο. Ἡ παρατηρουμένη ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη καί τά βίαια μετεωρολογικά φαινόμενα ὀφείλονται στίς δραστηριότητες τῆς «Γεωμηχανικῆς» καί ἡ αὒξηση τῆς θερμοκρασίας καί σέ βορειότερες χῶρες ὀφείλεται ὂχι στο διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος, ἀλλά στούς ὑδρατμούς. Πρίν 40.000 χρόνια, ὁ πλανήτης ἦταν θερμότερος από σήμερα, χωρίς νά ὑπάρχει ἐκπομπή CO2 από ἀνθρώπινη δραστηριότητα…

Οἱ καύσεις ὑδρογονανθράκων αὐξάνουν βέβαια τήν ὑγρασία στήν ἀτμόσφαιρα. Τό λέει και ἡ ἲδια ἡ λέξη: ΥΔΩΡ+ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Καί αὐτό τό ὓδωρ πρέπει νά πέσει στήν Γῆ. Ἀπό τήν ἂποψη αὐτή οἱ ἐκπομπές προϊόντων καύσης ὑδρογονανθράκων, συμβάλλουν στήν λεγομένη κλιματική ἀλλαγή. Καί οἱ μεγάλοι κυκλῶνες καί οἱ πλημμύρες ὀφείλονται στίς προσπάθειες τῆς Γεωμηχανικῆς γιά τόν ἒλεγχο τοῦ κλίματος.

uperthermansi

Ὃμως, πρίν 40.000 χρόνια, ὃπως εἲπαμε, σχηματίσθηκαν πολυάριθμα ἀπολιθώματα φοινίκων καί ἂλλων φυτῶν, πού εἶναι ἀδύνατον νά ἀναπτυχθοῦν σήμερα σέ τέτοια πλάτη. Στήν Ἀμερική π.χ. βρέθηκαν ἀπολιθώματα φύλλων μανόλιας στίς βόρεις πολιτεῖες τοῦ Ὂρεγκον καί τῆς Οὐάσιγκτων. Στήν Ἀλάσκα, στήν Γροιλανδία καί στήν Σπιτσβέργη φύτρωναν δρῦες, καστανιές καί πλατάνια, ἐνῶ τά τυπικά βόρεια φυτά, ὃπως ἡ νάνος σημὐδα, εὐδοκιμοῦσαν σέ πλάτη, ὃπου σήμερα δέν ὑπάρχει καθόλου βλάστηση.

Ἂν ὃμως πᾶμε καί στό ἀπώτερο παρελθόν, θά δοῦμε τήν κατάσταση νά ἀντιστρέφεται καί πάλι. Σύμφωνα μέ τίς ὑπάρχουσες γεωλογικές ἐνδείξεις (George Gamow «Ὁ πλανήτης Γῆ»), πρίν 60.000 χρόνια ὁ μανδύας τῶν πάγων εἶχε ἁπλωθεῖ στίς ἠπειρωτικές πεδιάδες πολύ νοτιώτερα ἀπό ὃσο κατά τήν πρόσφατη ἐπέκταση τῶν παγετώνων.

δρ. Γκάμοου καταλήγει στό συμπέρασμα, ὃτι ἡ περιοδική διαδοχή θερμοτέρων καί ψυχροτέρων κλιμάτων, πού οφείλεται σέ καθαρά ἀστρονομικούς παράγοντες (αὐξομειώσεις κηλίδων Ἡλίου, περιοδικές μεταβολές τῆς ἐκκεντρότητος τῆς τροχιᾶς τῆς Γῆς, ἐκτροπή τοῦ ἂξονος τῆς Γῆς κ.ἂ) πρέπει νά παρενέβαινε σέ διάστημα 100.000 ετῶν σέ ὀλόκληρη τήν γεωπολιτική ἱστορία τοῦ πλανήτη μας. Μόνο ὃμως, κατά τίς περιόδους σχηματισμοῦ ὀρέων τῆς ἐξελίξεως τῆς Γῆς, οἱ συνθῆκες ἦταν ἀρκετά εὐνοϊκές γιά τόν σχηματισμό ἐκτεταμένων παγετώνων, ἀπό τό καθένα ἀπό αὐτά τά διαδοχικά κύματα ψύχους.

Μιά καί σήμερα ζοῦμε στό μέσον περίπου μιᾶς ἐποχῆς σχηματισμοῦ ὀρέων, μέ ἓνα ἀριθμό ἢδη ὑπαρχόντων μεγάλων βουνῶν καί πιθανῶς μέ ἓνα ἀκόμη μεγαλύτερο ἀριθμό «ὑπό κατασκευή», θά πρέπει νά περιμένουμε, ὃτι οἱ πάγοι πού ὑπεχώρησαν πρίν 10.000 χρόνια περίπου, θά ἐπανέλθουν καί, ὃτι στίς περιοδικές αὐτές προωθήσεις καί ὑποχωρήσεις, θά συνεχίζονται ὃσο ὑπάρχουν βουνά στά βόρεια πλάτη.

Μόνο ὓστερα ἀπό πολλά ἑκατομμύρια χρόνια, ὃταν ὃλα τά ὑψώματα πού σχηματίσθηκαν ἀπό τήν ἐπανάστασή «μας» θά ἒχουν ἐκπλυθεῖ τελείως ἀπό τίς βροχές, οἱ παγετῶνες θά ἐξαφανισθοῦν ὁλοκληρωτικά ἀπό τήν ὂψη τῆς Γῆς, τό κλῖμα θά γίνει ἠπιώτερο καί πιό ὁμοιόμορφο καί οἱ μεταβολές τῆς τροχιᾶς τῆς Γῆς καί τῆς κλίσεως τοῦ ἂξονος θά ἀσκοῦν ἀσήμαντη μόνο ἐπίδραση στίς μέσες ἐτήσιες θερμοκρασίες τῶν διαφόρων τόπων. Καί τότε, ὓστερα ἀπό ἂλλα 100 ἢ 200 ἑκατομμύρια χρόνια, θά ἒλθει μία νέα ἐπανάσταση, συνοδευομένη ἀπό νέες περιοδικές ἐξάρσεις παγετώνων.

uperthermansi 3

Ἀλλά ἐμεῖς ζοῦμε στήν σημερινή εφήμερη ἐποχική συγκυρία τῆς καλπάζουσας τεχνολογίας, τῆς δημογραφικῆς ἐκρήξεως καί τῆς μεθοδεύσεως κάθε πολιτικῆς ἰδέας, μέ γνώμονα τήν παγκοσμιοποίηση. Ἡ ταχυτάτη μετάδοση τῶν πληροφοριῶν εὐνοεῖ τήν ὑπερπληροφόρηση καί τήν παραπληροφόρηση καί ἒχει πλέον παγιοποιηθεῖ ἡ ἰδέα ὃτι ὁ πλανήτης μας βαίνει πρός ὑπερθέρμανση καί ὃτι ὁ ὑπερπληθυσμός εὐθύνεται γιά τήν… ὑπερθέρμανση αὐτή, πού πρέπει νά πληρώσει ἡ οικουμένη μέ τήν μορφή πράσινων φόρων.

Ἒτσι χρησιμοποιοῦνται ὃλοι οἱ τρόποι γιά νά πειθαναγκασθεῖ τό γένος τῶν ἀνθρώπων ὃτι ἡ ζωή του ὂχι μόνο δέν ἀξίζει τίποτα, ἀλλά συμβάλλει καί στήν καταστροφή τοῦ πλανήτη καί ὃτι πρέπει νά… ἐκλείψει κατά τό μεγαλύτερο μέρος του. Ἒτσι, δέν εἶναι ἂσχετοι οἱ guide stones, πού ἐγκατέστησαν στόν λόφο ELBERT countys τῆς Γεωργίας τῶν ΗΠΑ μέ τήν ἐπιγραφή πού λέει: Maintaine humanity under 500.000.000 in perpetual balance with nature (διατηρῆστε τήν άνθρωπότητα κάτω τῶν 500 ἑκατομμυρίων σέ συνεχῆ ἰσορροπία μέ τήν φύση), χαρακτηρίζοντας τά ὑπόλοιπα 6,5 δισεκατομμύρια ψυχῶν σέ… ἂχρηστους καταναλωτές (useless eaters).

Πρόκειται δηλαδή, ὃσον αφορᾶ τήν εποχή πού ζοῦμε, γιά ἓνα  ἀνοιγόκλειμα τοῦ ματιοῦ ἀπό γεωλογικῆς πλευρᾶς, καί ἡ κλιματική ἀλλαγή, μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιά νά πλουτίσουν κάποιοι. Γιατί ὃσες προσπάθειες κι ἂν κάνει τό ἀνθρώπινο γένος γιά νά περιορίσει τίς ἐκπομπές καυσαερίων καί ἂλλων ρύπων, ὁ πλανήτης θά…κάνει τήν δουλειά του, ὃπως ξέρει νά τήν κάνει το οἰκολογικό σύστημα  ἐδῶ καί δισεκατομμύρια χρόνια. Βέβαια ἡ δημογραφική ἒκρηξη εἶναι ἓνα σοβαρό πρόβλημα, ἂν δέν βρεθεῖ μία ἠθική λύση περιορισμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἢ ἂν δέν κατορθωθεῖ νά παραχθεῖ ἂφθονη καί καθαρή ἐνέργεια ἀπό τό δευτέριο τῶν ὠκεανῶν, ὃπου ἀφθονεῖ. Ἀλλά ὂχι μέ ἀπάνθρωπες λύσεις τύπου Μάλθους.

Ὡστόσο, τό πρόσφορο τεράστιο κέρδος τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ὑπερθέρμανσης, ἐξακολουθεῖ νά προβάλλεται ὡς τό μεῖζον πρόβλημα τῆς ἀνθρωπότητος. Καλό ὃμως εἶναι ὁ μέσος ἂνθρωπος νά ἒχει προσωπική ἂποψη γιά τά προβλήματα τοῦ καιροῦ του. Καί πιστεύω ὃτι τό ἂρθρο αὐτό βοηθάει πρός τόν σκοπό αὐτό.

*Ο κ. Δούκας, έχει μεταφράσει ΙΛΙΑΔΑ και ΟΔΥΣΣΕΙΑ σέ πεζό και, τελευταία, σε έμμετρο λόγο, μετά σχολίων, με την διάσωση του 80% των λέξεων του Ομήρου.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑλβανία: Τραυματίες και ζημιές από τον σεισμό
Επόμενο άρθροΞεκινάει η μελέτη συντήρησης και προστασίας των αρχαιοτήτων της Κέρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ