Αρχική Special Topics ECOCITY: Νέα Πρότυπα IV – προς την κυκλική και κλιματικά ουδέτερη πόλη

ECOCITY: Νέα Πρότυπα IV – προς την κυκλική και κλιματικά ουδέτερη πόλη

Το ECOCITY με την συμπόρευση του ΕΛΟΤ, την επιστημονική επιμέλεια του ΑΠΘ και με την αιγίδα του ΤΕΕ-ΤΚΜ οργανώνει ημερίδα – συνάντηση εργασίας με θέμα « Νέα Πρότυπα IV – προς την κυκλική και κλιματικά ουδέτερη πόλη» την Τρίτη 30 Ιανουαρίου (16.30-20.30) στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Μ.Αλεξάνδρου 49, στη Θεσσαλονίκη.

0
Θεσσαλονίκη
Διαφήμιση

Η ημερίδα-συνάντηση εργασίας που οργανώνει το ECOCITY με θέμα «Νέα Πρότυπα IV – προς την κυκλική και κλιματικά ουδέτερη πόλη» την Τρίτη 30 Ιανουαρίου (16.30-20.30) στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ Μ.Αλεξάνδρου 49 στη Θεσσαλονίκη, αναζητά χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από τον δημόσιο διάλογο μεταξύ ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών, αρμόδιων φορέων, εκπροσώπων της βιομηχανίας και της διοίκησης.

Σύνταξη: ecozen.gr

Οι θεματικές που έχει επιλέξει το ECOCITY  με στόχο τον Οικολογικό Σχεδιασμό σε κάθε πόλη, αφορούν στον τρόπο που εφαρμόζεται η κυκλική οικονομία στα κτήρια, στα βιώσιμα κατασκευαστικά υλικά και την αποκατάσταση των ιστορικών κατασκευών, στον ρόλο των νέων προτύπων για την δημιουργία κλιματικά ουδέτερων πόλεων, στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής πόλης θα αναπτυχθούν από ειδικούς. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ευρωπαϊκών έργων σχετικά με τα στάδια προόδου για απαλλαγμένες από τοξικά πόλεις και θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις και  διάλογος με σκοπό την εξαγωγή κοινά αποδεκτών συμπερασμάτων.

Το νέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ ορίζει δραματικές μειώσεις εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της για το 2030 και 2050. Το βιώσιμο και κυκλικά́ δομημένο οικιστικό́ περιβάλλον, παράλληλα με τις μεταφορές, κρατούν τα σκήπτρα στην προσαρμογή που απαιτείται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων/υλικών και της βιομηχανικής / κατασκευαστικής δραστηριότητας, με στόχο την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολίτων.

Το ECOCITY, ήδη από́ τον Δεκέμβριο 2019 σε συνεργασία με το ECOS, ευρωπαϊκό́ δίκτυο για την τυποποίηση και τον ΕΛΟΤ, έχει ξεκινήσει μια συστηματική́ προσπάθεια για να αναδείξει τον σημαντικό́ – κρίσιμο ρόλο των προτύπων σε ειδικά́ και όχι μόνο κοινά́. Η εκδήλωση, πέραν των ειδικών, προσεγγίζει την τοπική́ και περιφερειακή́ διοίκηση που καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες δόμησης και να πρωταγωνιστήσουν στην δημιουργία ενός μετασχηματιστικού́ πλαισίου για τις πόλεις και την οικονομία, με γνώμονα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την θωράκιση των πόλεων και των πολιτών.

Η Ημερίδα οργανώνεται με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ.

Δηλώστε Συμμετοχή, εδώ
Δείτε το Πρόγραμμα Εργασιών, 
εδώ

Διαφήμιση