Αρχική Ειδήσεις ΕΑΓΜΕ: Καθαρά τα υπόγεια νερά της Ελλάδας-Επαρκή τα αποθέματα υδάτων

ΕΑΓΜΕ: Καθαρά τα υπόγεια νερά της Ελλάδας-Επαρκή τα αποθέματα υδάτων

Καθαρά αποδεικνύεται πως είναι τα υπόγεια νερά της Ελλάδας, ενώ και τα αποθέματα από τους υπόγειους υδάτινους πόρους μαρτυρούν επάρκεια.  

0
Το μυστήριο από τα βάθη της γης όταν ο ήλιος χάνεται από τα ασημένια νερά του ρήγματος που χώρισε την Ηπειρωτική Γη
Διαφήμιση

Αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσματα της έκθεσης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για το 2022 που παρέδωσε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), από τα οποία προκύπτει ότι σε ποσοστό 58% τα υπόγεια ύδατα έχουν καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει σε 76% σε ότι αφορά την ποσότητα τω υδάτινων πόρων. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2022 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) περίοδοι δειγματοληψιών και μετρήσεων πεδίου κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο. Υλοποιήθηκαν συνολικά 6.385 δειγματοληψίες για κύρια ιόντα, αζωτούχες ενώσεις, φωσφορικές ενώσεις και ιχνοστοιχεία, στα 1.896 υδροσημεία παρακολούθησης που κατανέμονται σε ολόκληρη την επικράτεια, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα για το πόσο καθαρά είναι τα υπόγεια νερά στην Ελλάδα.

Στην εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου συμμετείχαν συνολικά 25 συνεργεία υπαίθρου της ΕΑΓΜΕ αποτελούμενα από 50 άτομα, ενώ οι σχετικές χημικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Αναλύσεων Νερών της ΕΑΓΜΕ.

Οι μετρήσεις πεδίου αφορούν σε:

  1. μετρήσεις στάθμης γεωτρήσεων/πηγαδιών και παροχής πηγών και
  2. μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων (pH, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο, θερμοκρασία νερού & αέρα).

Οι αναλύσεις των δειγμάτων νερού περιλαμβάνουν:

Α. κύρια ιόντα (Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl, SO4),

Β. αζωτούχες (NO3, NO2, NH4) και φωσφορικές (PO4-P) ενώσεις,

Γ. σκληρότητα (ολική, παροδική και μόνιμη),

Δ. βαρέα μέταλλα/ιχνοστοιχεία  (Fe, Mn, Cu, Crtotal, Cr6+, Ni, Pb, Cd, Al, As, Hg) και

  1. E. οργανικούς διαλύτες και φυτοφάρμακα.

Με βάση τις διαθέσιμες χημικές αναλύσεις και μετρήσεις πεδίου πραγματοποιήθηκε ο κάτωθι χαρακτηρισμός αναφορικά με την Ποσοτική και Ποιοτική Κατάσταση των Σταθμών Παρακολούθησης των Υπόγειων Υδάτων της χώρας, που δείχνουν πόσο και σε τι ποσοστό είναι καθαρά τα υπόγεια νερά της χώρας μας αλλά και που εντοπίζονται κάποια προβλήματα.

Ποσοτική Κατάσταση Σταθμών Παρακολούθησης Υπόγειων Υδάτων

76% Καλή Κατάσταση

20% Κακή Κατάσταση

4%   Άγνωστη Κατάσταση

Ποιοτική Κατάσταση Σταθμών Παρακολούθησης Υπόγειων Υδάτων

58% Καλή Κατάσταση

29% Κακή Κατάσταση

11% Κακή Κατάσταση από φυσικά αίτια

2%   Άγνωστη Κατάσταση

νερο5

Υδροφόρος ορίζοντας-Προβλήματα

Τα προβλήματα υποβάθμισης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδάτων συνεχίζουν να εντοπίζονται σε περιοχές με εντατική εκμετάλλευση των υδροφορέων. Η νιτρορύπανση και η υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων αποτελούν τους κύριους παράγοντες υποβάθμισής τους, που σχετίζονται αντίστοιχα, με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και τη θαλάσσια διείσδυση λόγω υπεραντλήσεων. Ένα μικρό ποσοστό υπερβάσεων στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων/ιχνοστοιχείων και ιόντων χλωρίου οφείλεται σε φυσικά αίτια.

Τα αποτελέσματα των Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης του έργου ΔΙΠΥΝ αξιοποιούνται περαιτέρω κατά τη σύνταξη των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού, με τελικό στόχο την άσκηση πολιτικών διαχείρισης και την διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των υπόγειων υδάτων.

Το έργο ΔΙΠΥΝ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020(2023) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Βασίλειο Ζόραπα – Υδρογεωλόγο M.Sc., Προϊστάμενο του Τμήματος Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ).

Σημειώνεται ότι το  έργο ΔΙΠΥΝ στοχεύει στη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων ώστε να επιτυγχάνεται συνεκτική και συνολική εικόνα της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων της χώρας που θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

 

Διαφήμιση