Αρχική Ειδήσεις Ξεκινάει ο έλεγχος για την ποιότητα νερού

Ξεκινάει ο έλεγχος για την ποιότητα νερού

0
νερο
Διαφήμιση

Τις “επιταγές” της Κοινοτικής νομοθεσίας καλούνται να ακολουθήσουν οι ελληνικές αρχές, ξεκινώντας τον έλεγχο για την ποιότητα νερού που καταναλώνουμε.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση – σε εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας- οι υπεύθυνοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων προτεραιότητας, υποχρεούνται να διενεργήσουν εκτίμηση κινδύνου των εσωτερικών (οικιακών) συστημάτων διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της εγκατάστασής τους, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί για πρώτη φορά έως τις 12 Ιανουαρίου 2029.

Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνου αξιολογεί πιθανούς κινδύνους που ενδεχομένως θα προκαλούσαν υποβάθμιση της ποιότητας του νερού σε βαθμό που θα μπορούσε να συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ενώ προβλέπεται παρακολούθηση στα επιφανειακά ή στα υπόγεια ύδατα ή σε αμφότερα στις λεκάνες απορροής των σημείων υδροληψίας ή στο ακατέργαστο νερό, των σχετικών παραμέτρων, ουσιών ή ρύπων.

νερο1

Για τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τη διανομή σε όλα τα εσωτερικά (οικιακά) συστήματα διανομής:

Ι. Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων σε συνεργασία και συνεπικουρούμενες από τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας τους με κάθε πρόσφορο μέσο (πχ φυλλάδια, ιστοσελίδα, ανακοινώσεις, λογαριασμοί ύδρευσης κλπ):

α) Ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες δημοσίων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων να προβούν σε εκτίμηση κινδύνου του εσωτερικού (οικιακού) συστήματος διανομής,

β) ενημερώνουν τους καταναλωτές και τους ιδιοκτήτες δημόσιων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων για τη λήψη μέτρων με σκοπό την εξάλειψη ή τον περιορισμό του κινδύνου μη τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που οφείλεται στο εσωτερικό (οικιακό) σύστημα διανομής,

γ) συμβουλεύουν τους καταναλωτές σχετικά με τις συνθήκες κατανάλωσης και χρήσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και σχετικά με τυχόν ενέργειες για την αποφυγή της επανεμφάνισης των εν λόγω κινδύνων.

ΙΙ. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων προτεραιότητας:

α) Σχετικά με τη Legionella: διασφαλίζουν την εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών προς τον κίνδυνο μέτρων ελέγχου και διαχείρισης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων της νόσου και

β)σχετικά με το μόλυβδο, εφόσον είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, εφαρμόζουν μέτρα για την αντικατάσταση εξαρτημάτων από μόλυβδο στα υφιστάμενα εσωτερικά (οικιακά) συστήματα διανομής.

  1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικώς Υποθέσεων λαμβάνει μέτρα για την προώθηση της κατάρτισης για υδραυλικούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα εσωτερικά (οικιακά) συστήματα διανομής και την εγκατάσταση δομικών προϊόντων και υλικών που έρχονται σε επαφή με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
  2. α) Η εκτίμηση κινδύνου των εσωτερικών (οικιακών) συστημάτων διανομής νερού εγκατάστασης προτεραιότητας αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό που συνοδεύει την έκδοση ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ή της γνωστοποίησης της εγκατάστασης προτεραιότητας.

β) Η εκτίμηση κινδύνου των εσωτερικών συστημάτων διανομής νερού εγκατάστασης προτεραιότητας υποβάλλεται στο φορέα που αδειοδοτεί την εγκατάσταση με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Π.Ε.

γ) Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει τους φορείς που εποπτεύουν-αδειοδοτούν τις εγκαταστάσεις προτεραιότητας σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης κινδύνου των εσωτερικών (οικιακών) συστημάτων διανομής νερού.

δ) Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε.:

  1. i) μεριμνούν για την ενημέρωση των υπεύθυνων λειτουργίας των εγκαταστάσεων προτεραιότητας σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης κινδύνου των εσωτερικών (οικιακών) συστημάτων διανομής νερού.
  2. ii) Συγκεντρώνουν, αξιολογούν και διαβιβάζουν στο Υπουργείο Υγείας τις εκτιμήσεις κινδύνου των εσωτερικών (οικιακών) συστημάτων διανομής νερού των εγκαταστάσεων προτεραιότητας.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης υπόκειται «σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1 , 23.12.2020)».

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαρίσι: Με πλαστική βροχή ο ουρανός της γαλλικής πρωτεύουσας
Επόμενο άρθροΥδατοδρόμιο Σκύρου: Τοποθετήθηκε η αίθουσα αναχωρήσεων– αφίξεων