Αρχική Αφιερώματα Καί νά θέλουν δέν μποροῦν νά ἐξωπετάξουν τήν ἀρχαία ἑλληνική ἀπό τά...

Καί νά θέλουν δέν μποροῦν νά ἐξωπετάξουν τήν ἀρχαία ἑλληνική ἀπό τά σύγχρονα γλωσσολόγια

0
ancientbook
Εικόνα: UNSPLASH/Natalia Y

Του Κώστα Δούκα*

Ὣστε θύματα τόῦ ρατσισμοῦ καί τά… ἀρχαῖα ἑλληνικά (καί τά λατινικά) μέ τήν κατηγορία ὃτι θεωροῦνται ἐργαλεῖα τοῦ “συστημικοῦ ρατσισμοῦ”. Με τό Πανεπιστήμιο τοῦ Πρίνστον, ἑνός ἐκ τῶν Big Three τῶν ΗΠΑ (τά ἂλλα εἶναι τό Χάρβαρντ καί τό Γέιλ) νά πρωτοστατεῖ σ᾽ αὐτόν τόν πνευματικό αὐτοχειριασμό, πού ἐξυπηρετεῖ τήν νέα τάξη πραγμάτων.

Φθόνος

Τοὐλάχιστον ἀς εὓρισκαν ἓνα πιό πειστικό ἐπιχείρημα γιά νά καλύψουν αὐτό πού ὁ Ὃμηρος χαρακτηρίζει μέ τό ρῆμα μεγαίρω, δηλαδή θεωρῶ κάτι μέγα, ἂρα φθονῶ (μέγαιρα). Καί εἶναι ἀκριβῶς ὁ φθόνος γιά τήν παγκοσμιότητα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς πού προκαλεῖ αὐτή τήν πρωτοφανή ἀπόφαση. Κατά παραφθορά τοῦ ποιήματος τῆς Σαπφοῦς, πού ἐξαίρει τήν ὀμορφιά τῆς ἀνύπαντρης γυναίκας, παρομοιάζοντάς την μέ τό ὡραῖο μῆλο στήν κορυφή τῆς μηλιᾶς, ἀλλά πού διαφεύγει τῆς προσοχῆς τῶν μαλοδρόπηων, δηλαδή τῶν δρεπόντων μῆλα, θά ἒλεγα ὃπως καί ἡ Σαπφώ: Δέν διαφεύγει τῆς προσοχῆς, ἁπλῶς δέν τήν φθάνουν.

Διεθνής διαχρονική καταξίωση

Ἡ ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα ἒχει εἰσχωρήσει σέ ὃλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσμου ὃπου ἒχει ἐγκαθιδρυθεῖ τόσο στέρεα, ὣστε κανείς νά μή μπορεῖ νά τήν ἀποβάλει.Ὃποια καινούργια ἀνακάλυψη κάνει ὁ ἂνθρωπος, καί θά κάνει στό μέλλον, θά πρέπει νά καταφύγει στή ἀρχαία ἐλληνική γιά νά τῆς δώσει ὑπόσταση καί ὀνομασία ἀκριβείας. Ἐπίκαιρο παράδειγμα: Σήμερα πού μᾶς ἀπασχολεῖ ἡ πανδημία τοῦ κορωναϊοῦ (σύνθετη λέξη ὁμηρικῆς καταγωγῆς) θά ἢθελα νά σταθῶ σέ μία παρενέργεια πού προκαλοῦν τά mRNA ἐμβόλια: Τήν θρόμβωση. Ὑπάρχει ἓνας ἰατρικός ὃρος (μεταξύ χιλιάδων ἂλλων ἀρχαιοελληνικῆς ὀνομασίας) πού σχετίζεται μέ τήν μέτρηση ἀντισωμάτων ἒναντι τοῦ λεγομένου 4ου αἱμοπεταλειακοῦ παράγοντος. Δηλαδή τοῦ παράγοντος πού προκαλεῖ τήν θρόμβωση. Καί νά πῶς λέγεται ὁ ὃρος αὐτός, πού τελικά συγκόπτεται  σέ κάποια ἀρχικά, ἐπειδή ἡ γλῶσσα τῶν Εὐρωπαίων καί τῶν Ἀμερικανῶν τούς δυσκολεύει νά προφέρουν.

Thrombocytopeniaantibodies heparine induced

Thrombocytopeniaantibodies heparine induced. Αὐτός ὁ λεκτικός σιδηρόδρομος σ᾽ ἐμᾶς τούς ἀμαθεῖς φαίνεται ἀκατανόητος, ὂχι ὃμως καί στούς ἁπανταχοῦ τοῦ κόσμου ἰολόγους, αἱματολόγους, λομωξιολόγους, ἐπιδημιολόγους... Αποτελεῖται ἀπό μία σειρά ἀρχαιοελληνικῶν λέξεων, τῶν πλείστων ὁμηρικῶν, καί συγκεκριμένα:

  • Θρόμβος.
  • Κύτταρον.
  • Πενία.
  • Ἀντί.
  • Ἧπαρ.

Οἱ γιατροί βέβαια ἀνά τόν κόσμο γνωρίζουν ὃτι ἡ αὐτοάνοση θροβοπενία (καί οἱ δύο λέξεις ὁμηρικές) προκαλεῖται ἀπό τήν ἡπαρίνη. Ἀλλά πῶς θά ὀνόμαζαν οἱ κύριοι τοῦ Πρίνστον αὐτήν τήν ἰατρική ὁρολογία, ἂν ὁ Ὃμηρος δέν εἶχε άναφέρει τίς λέξεις Ἣπαρ, ἀντί, πενία; (Στήν Ὀδύσσεια τήν χαρακτηρίζει οὐλομένη πενία, καταραμένη φτώχεια).Ἂν ὁ Ἀριστοφάνης στίς Θεσμοφοριάζουσες δέν ἒλεγε τήν λέξη κύτταρον (κυψέλη κηρήθρας), καθώς καί ὁ Θεόφραστος; Ἂν ὁ Αἰσχύλος δέν ἒλεγε τήν λέξη θρόμβος,ἢτοι τεμάχιο πηγμένου αἳματος, πού κατάγεται ἀπό τό ὁμηρικό ρῆμα τρέφω; Ἂν ὁ ἀρχαῖος γιατρός Διοσκουρίδης δέν μιλοῦσε γιά τήν θρόμβωσιν; Ἒτσι καθαρά καί ξάστερα.

Χαμένοι οι φοιτητές

Ἂς ἐξοβελήσουν λοιπόν οἱ τοῦ Πρίνστον τά ἀρχαῖα ἐλληνικά γιά λόγους…ρατσισμοῦ! Κακό στούς σπουδαστές τους θά κάνουν, καθώς δέν θά μποροῦν νά κατανοοῦν τόν Πλάτωνα. Τόν Ἀριστοτέλη καί τόν Ὃμηρο (οὒτε τόν Κικέρωνα). Νά δοῦμε ὃμως πῶς οἱ ἀπόφοιτοί τους θά ὀνόμαζαν τήν δημοκρατία (democracy), τά μουσεῖα τους (museum), τήν μουσική τους (music), τήν κωμωδία τους (comedy). Τούς θρόνους τους (throne), τήν ἰσχαιμία (ischemia), τό πανδαιμόνιο (pandemonium), τόν οἶνο τους πού γραφόταν Foἶνος (wine). Τήν ἁρμονία (harmony), τήν αὐτάρκεια ( autarky), τόν ἀστέρα (star), τόν αὐτόματον (automatic). Τό δέρμα (derm καί  skeeh ἀπό τό, ὁμηρικό σκήνιον, τό σπέρμα (sperm) καί δεκάδες χιλιάδες ἂλλες λέξεις, πού ἒχουν ἐνσωματωθῆ στά εὐρωπαϊκά (καί ὂχι μόνο) λεξιλόγια.

Πανταχού παρούσα η αρχαία ελληνική γλώσσα

ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα ἒχει εἰσχωρήσει αὐτούσια ἢ μεταλλαγμένη σέ ὃλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσμου, χωρίς κανείς νά εἶναι σέ θέση νά τήν ἐξαλείψη, διότι προάγει τόν ἂνθρωπο σέ ἀνώτερες σφαῖρες γνώσεως καί αὐτογνωσίας. Καί τό λέμε μέ βεβαιότητα ὃτι ὁποιαδήποτε νέα ἀνακάλυψη προκύψει, θά ἀναζητήσει τήν όνομασία της ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, ὃσο βέβαια θά ὑπάρχει τό ἀνθρώπινο γένος. Τό προνόμιο τῆς πακοσμιότητός της δέν μπορεῖ νά τό καταργήσει κανείς μέ πρόσκαιρους νεολογισμούς, ὃπως ὁ ρατσισμός, πού προβάλλεται κατά κόρον. Γιατί θέλει νά ἐξυπηρετήσει ἂλλους σκοπούς, δηλαδή τήν ὁμοιογένεια τοῦ ἀγνωστικισμοῦ, ὂχι μέ τήν στερνή θρησκειολογική ἒννοια.

 

Κώστας Δούκας

Κώστας Δούκας είναι δημοσιογράφος (μέλος της ΕΣΗΕΑ), ερευνητής και συγγραφέας (μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών). Ασχολείται επί 40ετία με την ομηρική γραμματεία. Έχει μεταφράσει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια σε πεζό λόγο και, τελευταία, σε έμμετρο μετά σχολίων, με την διάσωση του 80% των λέξεων του Ομήρου.

 

Διαφήμιση