Αρχική Ειδήσεις Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου “κηρύττει” τον πόλεμο στα πλαστικά μιας χρήσης

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου “κηρύττει” τον πόλεμο στα πλαστικά μιας χρήσης

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) και τους νόμους που ψηφίστηκαν από την ΕΕ και την Ελληνική Κυβέρνηση, το «The Rhodes Co Lab Sustainable Destination» κάνει ένα περαιτέρω τολμηρό βήμα για την πλήρη εξάλειψη της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης από τις επιχειρήσεις στο νησί της Ρόδου.

0
Πλαστικά μιας χρήσης
Διαφήμιση

Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και ενός εκτενούς δικτύου επιχειρήσεων για τη σταδιακή κατάργηση στα πλαστικά μιας χρήσης στο νησί έως το 2027 (όλα τα πλαστικά που μπορούν να αποφευχθούν, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών μιας χρήσης και των συσκευασιών).
Για την επίτευξη αυτού του στόχου το «The Rhodes Co Lab» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου αναλαμβάνει την οργάνωση, καθοδήγηση και σε τελικό στάδιο διαφημιστική προώθηση των επιχειρήσεων και οργανώσεων που θα συμμετάσχουν ενεργά στον πρόγραμμα. Με την εμπλοκή των τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και υλοποίησης δράσεων, η προσέγγιση αυτή θα επιτύχει τη δημιουργία πιο βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων που προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες της Ρόδου. Με την προσέγγιση αυτή το «The Rhodes Co Lab» τονίζει τη σημασία της τοπικής συμμετοχής, της ενδυνάμωσης και της συλλογικής δράσης στην προώθηση της σημαντικής αλλαγής προς τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Πλαστικά μιας χρήσης
Η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει δύο στόχους: 
1. Στο κτίσιμο του δικτύου των επιχειρήσεων 
2. Μέσω του ερωτηματολογίου, στην αποτύπωση των υφιστάμενων μεμονωμένων πρωτοβουλιών κατά των πλαστικών μιας χρήσης από τις επιχειρήσεις της Ρόδου και στη δημιουργία μιας ανοιχτής πλατφόρμας όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για την περαιτέρω μείωση τους. Δημιουργείται έτσι μια πλατφόρμα – εργαλείο υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλους, πλήρη διαφάνεια, και επικοινωνία των δεσμεύσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου καλεί τους πολίτες να συμπληρώσουν τη δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα, ταυτόχρονα με την κατάθεση της δικής τους εμπειρίας και των δικών τους προτάσεων μέσω του ερωτηματολογίου που την συνοδεύει. Η συνεισφορά θα βοηθήσει το «The Rhodes Co Lab» να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στη μετάβαση από τα πλαστικά μιας χρήσης και θα διασφαλίσει ότι οι εμπειρίες των επιχειρήσεων θα καθορίσουν την προσέγγισή μας.
Καθώς η περιβαλλοντική συνείδηση των φορέων και των πολιτών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει αντιληπτό ότι η Ρόδος πρέπει να επιτύχει καθαρό κέρδος φυσικού κεφαλαίου και να προωθήσει τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας. “Ως εκ τούτου, πρέπει να βελτιώσουμε τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα του νησιού, ενώ ταυτόχρονα να υιοθετήσουμε στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την μέγιστη αποδοτικότητα των πόρων αυτών. Αυτό υποδηλώνει μια ανάγκη δέσμευσης για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την υπεύθυνη διαχείριση πόρων, η οποία θα οδηγήσει σε οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία και την οικονομία της Ρόδου” αναφέρει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.
Διαφήμιση