Αρχική Ειδήσεις ΥΠΕΝ: Τέλος στο “κομφούζιο” με τις αντιρρήσεις για δασικούς χάρτες

ΥΠΕΝ: Τέλος στο “κομφούζιο” με τις αντιρρήσεις για δασικούς χάρτες

Τέλος στο …χάος με τις ατελείωτες εκκρεμείς υποθέσεις για τους δασικούς χάρτες φιλοδοξεί να δώσει το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), θέτοντας πέντε βασικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα εξετάζονται και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις σχετικές αντιρρήσεις που έχουν κατατεθεί.

0
σπιτια δαση
Διαφήμιση

Με την τελευταία της εγκύκλιο η Γενική Γραμματεία Δασών δίνει τις σχετικές κατευθύνσεις τόσο προς τους ιδιοκτήτες όσο και προς τους τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να ενημερώνονται από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων για να παραστούν και να υπερασπιστούν τις υποθέσεις τους δέκα ημέρες νωρίτερα, «με κάθε πρόσφορο τρόπο και ειδικότερα προτείνεται η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)».

Οι οδηγίες από το ΥΠΕΝ, με βάση τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, που πρόσφατα ψηφίστηκαν στη Βουλή έχουν στόχο να πάρουν μπροστά οι επιτροπές για να εξετάσουν 340.000 εκκρεμείς αντιρρήσεις, που αφορούν σε  εκτάσεις συνολικά 2.552.218 στρεμμάτων. Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις μπλοκάρουν αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις και οικοδομικές άδειες.

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) υπολειτουργούν και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καν λειτουργήσει. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την ενεργοποίηση των ΕΠΕΑ νομοθέτησε σειρά μέτρων, όπως:

-αυξήσεις για τους προέδρους δικηγόρους, τα μέλη δασολόγους και μηχανικούς και τους υπαλλήλους που ασκούν χρέη γραμματέα στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

-την αντικατάσταση δικηγόρων και μηχανικών που παραιτούνται από τις Επιτροπές με δασολόγους δημοσίους υπαλλήλους

Tαυτοχρόνως το ΥΠΕΝ έχει ανακοινώσει πως θα προχωρήσει σε αύξηση των Επιτροπών από τις 116 υφιστάμενες σε τουλάχιστον 200, προκειμένου να προχωρήσει ταχύτερα η εξέταση των αντιρρήσεων.

δαικες

Τα πέντε βασικά κριτήρια

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Κωνσταντίνος  Αραβώσης δίνονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Ορίζονται πέντε κριτήρια, με βάση τα οποία οι επιτροπές θα εξετάσουν τις αντιρρήσεις, ενώ προβλέπεται ότι:

-«Ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους καθώς και τους τεχνικούς τους συμβούλους, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την επικείμενη συνεδρίαση, προκειμένου να παραστούν σε αυτήν, διατυπώνοντας τις απόψεις τους και για να καταθέσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει τους ισχυρισμούς τους».

Η εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δασών δίνει κατεύθυνση: « Η παραπάνω ενημέρωση μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ειδικότερα προτείνεται η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να μπορούν να τηρηθούν οι σχετικές προθεσμίες και να επιτυγχάνεται η πλήρης ενημέρωση».

Στην εγκύκλιο του Γ Γ Δασών υπογραμμίζεται ότι «Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις αντιρρήσεις εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστον:

1.τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη,

  1. τα στοιχεία που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο που υπέβαλε τις αντιρρήσεις,
  2. τα υπομνήματα που περιέχονται στους φακέλους των αντιρρήσεων,
  3. τις πληροφορίες με την μορφή υπομνήματος που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρτών και
  4. τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου ή εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, της κτηματογράφησης.

δασικες

Ολόκληρη η νέα εγκύκλιος

Στη νέα οδηγία του Γενικού Γραμματέα Δασών για τον  τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων επισημαίνονται τα παρακάτω:

-«Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν, με μνεία των
υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση (παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3889/2010).

-Η ΕΠ.Ε.Α. διά του γραμματέα της, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής, καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους να παρασταθούν στην εκδίκαση της αντίρρησής τους (παρ. 2 άρθρου 18 ν. 3889/2010).

-Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα εκπροσώπησης του ενδιαφερομένου από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται από το γραμματέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις απόψεις του (παρ. 2 άρθρου 18 ν. 3889/2010).

-Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν …. και να κατατίθενται στην ΕΠ.Ε.Α. κατά την εξέταση της αντίρρησης (παρ. 2 άρθρου 16 ν. 3889/2010).

-Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις τού Κώδικα διοικητικής διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τού ν. 2690/1999 (Α΄45) (παρ. 6 άρθρου 18 ν. 3889/2010).

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι αμέσως μετά την παραλαβή των φακέλων των υποθέσεων από τις ΕΠ.Ε.Α. και τον προγραμματισμό της εξέτασης των αντιρρήσεων, οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν, με μνεία των υποθέσεων που θα εξεταστούν ανά συνεδρίαση.

Παράλληλα, ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους καθώς και τους τεχνικούς τους συμβούλους, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την επικείμενη συνεδρίαση, προκειμένου να παραστούν σε αυτήν, διατυπώνοντας τις απόψεις τους και για να καταθέσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει τους ισχυρισμούς τους. Η παραπάνω ενημέρωση μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ειδικότερα προτείνεται η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να μπορούν να τηρηθούν οι σχετικές προθεσμίες και να επιτυγχάνεται η πλήρης ενημέρωση. Στο κείμενο πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι με την παρ. 2 αρθ. 18 ν. 3889/2010 προβλέπεται ότι: «Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις αντιρρήσεις εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστον:

-τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη,

-τα στοιχεία που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο που υπέβαλε τις αντιρρήσεις,

-τα υπομνήματα που περιέχονται στους φακέλους των αντιρρήσεων,

-τις πληροφορίες με την μορφή υπομνήματος που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρτών και

-τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου ή εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, της κτηματογράφησης.».

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το αιτιολογικό της απόφασης, πρέπει να είναι σαφές, ειδικό, επαρκές και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (άρθρο 17 ν. 2690/1999).

Με δεδομένο ότι οι αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ενσωματώνονται αυτούσιες στο δασικό χάρτη, η μη πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων, πλήττει εξαρχής το κύρος του δασικού χάρτη.»

Οι αλλαγές στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

Αλλαγές στη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) επέρχονται με τις διατάξεις του άρθρου 212 του νόμου 5037/2023 με τις οποίες τροποποιείται η παρ. 1 άρθρου 18 του ν. 3889/2010.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν ότι:

1.Σε περίπτωση παραιτήσεως του μηχανικού (μέλους της ΕΠ.Ε.Α.) και του αναπληρωτή του, δύναται να ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Δασών, ως μέλος, δασολόγος υπάλληλος του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

2.Σε περίπτωση παραιτήσεως του δικηγόρου και του αναπληρωτή του, η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων ανασυγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, αποτελούμενη από έναν δασολόγο υπάλληλο του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του δημόσιου τομέα, ως Πρόεδρο, έναν δικηγόρο τουλάχιστον παρά Πρωτοδίκαις, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, και έναν μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, ως μέλη. Σε περίπτωση παραιτήσεως και των τελευταίων μελών, καθώς και των αναπληρωτών αυτών, δύνανται να ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δασών, ως μέλη, αποκλειστικώς δασολόγοι υπάλληλοι του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

-Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη, καθώς και ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Α. λήγει με την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας Δασών.

Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν, με μνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη διαδικασία αναπλήρωσης των μελών.

 

 

Διαφήμιση