Αρχική Επιλεγμένα Αθήνα: Μπαίνει τάξη στη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων

Αθήνα: Μπαίνει τάξη στη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων

0
Toυριστικά λεωφορεία

Με απόφαση του ο Δήμος Αθηναίων βάζει τάξη στους χώρους στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων, προχωρώντας σε μερική τροποποίηση του άρθρου 32, που αφορά όρους και προϋποθέσεις παραχώρησης θέσης για την εξυπηρέτηση των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Η τροποποίηση

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χορηγείται άδεια χωροθέτησης, σήμανσης και, κατά περίπτωση, κατασκευής θέσης στάσης, για την εξυπηρέτηση των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία από τον νόμιμο εκπρόσωπο του καταλύματος. Στις θέσεις αυτές επιτρέπεται αποκλειστικά η στάση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών του ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για την επιβίβαση και την αποβίβασή τους, καθώς και τη φόρτωση και την εκφόρτωση των αποσκευών τους.

Η θέση θα προσδιορίζεται είτε με τη δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο, είτε με ειδική διαγράμμιση και σήμανση τμήματος του δρόμου έμπροσθεν του ξενοδοχειακού καταλύματος. Στις περιπτώσεις όπου η χωροθέτηση έμπροσθεν του ξενοδοχειακού καταλύματος δεν είναι δυνατή, λόγω μη επαρκούς πλάτους πεζοδρομίου ή απαγόρευσης της στάθμευσης ή κυκλοφοριακής ικανότητας του οδοστρώματος ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, θα εξετάζεται από το Δήμο, ο καθορισμός θέσης σε οδό παρακείμενη στα πλησιέστερα στο ξενοδοχειακό κατάλυμα οικοδομικά τετράγωνα, με κριτήριο τελικής επιλογής την πλησιέστερη στο κατάλυμα διαθέσιμη λύση και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων.

Toυριστικά λεωφορεία

Τα στοιχεία του φακέλου

Για τη χορήγηση της άδειας και την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάσης για την εξυπηρέτηση του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού υποχρεούται να υποβάλει, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος, φάκελο με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Αίτηση στο όνομα της επιχείρησης του καταλύματος, η οποία να υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής, συνοδευόμενη από την Άδεια λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύματος, το Νόμιμο Καταστατικό, όπου αναφέρεται και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εγγραφής της εταιρείας σε αυτό και περί εκπροσώπησης της εταιρείας.

2. Κυκλοφοριακή μελέτη χωροθέτησης και πρόσβασης των οχημάτων, υπογεγραμμένη από έχοντα το δικαίωμα μηχανικό, που να περιλαμβάνει:

 • τον ακριβή προσδιορισμό και διαστάσεις της θέσης
 • την πορεία πρόσβασης των οχημάτων
 • το καθεστώς κυκλοφορίας και στάθμευσης στην παραπάνω πορεία και θέση
 • τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών πρόσβασης και αιτούμενης θέσης στάσης
 • παρόδιες χρήσεις και επιπτώσεις στη λειτουργία των υπολοίπων χρήσεων της οδού
  από τη χωροθέτηση και την πρόσβαση των οχημάτων
 • τα σχετικά διαγράμματα υφιστάμενης και προτεινόμενης κατάστασης

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προτείνεται η κατασκευή εσοχής:

 • Πλήρη τοπογραφική αποτύπωση του πεζοδρομίου (φρεάτια, πίλαρ, οικίσκοι οπτικών ινών κ.τ.λ.) στο οποίο προτείνεται η παρέμβαση, στην έκταση όλης της πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου. Στο σχέδιο που θα είναι πλήρως διαστασιολογημένο ενδεχομένως θα ζητείται να συμπεριλαμβάνεται, κατά περίπτωση και το απέναντι
  πεζοδρόμιο
 • Σχέδιο πρότασης, στην οποία θα διασφαλίζεται ότι η ελεύθερη όδευση για διέλευση πεζών στην προτεινόμενη διαμόρφωση του πεζοδρομίου θα είναι τουλάχιστον 1.50 μ. Εάν στο σημείο παρέμβασης υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών, αυτός θα μετακινείται σε νέα θέση, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση
 • Φωτογραφίες της περιοχής παρέμβασης
 • Τεχνική Έκθεση, όπου θα περιγράφονται οι απαραίτητες εργασίες για την πραγματοποίηση του έργου
 • Eφ’ όσον επηρεάζονται δίκτυα και εγκαταστάσεις ΟΚΩ, οργανισμών και παρόχων κινητής τηλεφωνίας, περίπτερα και στοιχεία Κ.Υ.Ε. για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια τοποθέτησης και χρήζουν μετακίνησης, σύμφωνη γνώμη ή έγκριση μετακίνησης αυτών από τον αρμόδιο φορέα

Toυριστικά λεωφορεία

4. Μελέτη κατασκευής της προτεινόμενης εσοχής ή διαγράμμισης

4.1 Στις περιπτώσεις κατασκευής εσοχής:

 • Για την υλοποίηση της εσοχής στην ακμή του υπάρχοντος πεζοδρομίου στη νέα θέση θα τοποθετηθούν προκατασκευασμένα κράσπεδα κατασκευασμένα με πρόσμιξη λευκού τσιμέντου, ώστε η επιφάνειά τους να είναι λεία, φαιού ανοικτού χρώματος, τελείως ομαλή και κατασκευασμένα με ταυτόχρονη δόμηση και συμπύκνωση. Σε περίπτωση που υπάρχουν μαρμάρινα κράσπεδα θα αποξηλωθούν αν χρειαστεί, μετά προσοχής και θα επανατοποθετηθούν. Η επισκευή του τμήματος του πεζοδρομίου από το οποίο αφαιρέθηκε τμήμα για την δημιουργία της εσοχής θα επισκευασθεί τοποθετώντας
  πλάκες πεζοδρομίου ομοίων διαστάσεων, χρώματος και σχεδίου με τις προϋπάρχουσες.
 • Ο χώρος της εσοχής θα υλοποιείται σε στάθμη ύψους 5 εκ. από τη στάθμη του υπάρχοντος ρείθρου. Σε περίπτωση που προκύπτει αναγκαιότητα αποξήλωσης του υπάρχοντος ρείθρου η αντικατάσταση του θα υλοποιηθεί χωρίς να αλλοιώνεται η υφιστάμενη κλίση και ροή των όμβριων υδάτων.
 • Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται κατά έντεχνο τρόπο ώστε να μην υποστούν φθορές τα υφιστάμενα φρεάτια Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ κλπ.) και η προσαρμογή τους να γίνει στο ίδιο επίπεδο με την τελική στάθμη του πεζοδρομίου,
  καθώς επίσης και με υλικά αρίστης ποιότητας υπό την ευθύνη του αιτούντος και υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας.
 • Ο αιτών οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τόσο για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε τρίτους όσο και για την ελεύθερη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων χωρίς ο Δήμος να φέρει ουδεμία ευθύνη.
 • Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει τόσο το πεζοδρόμιο όσο και το παρακείμενο οδόστρωμα να καθαρίζονται επιμελώς και να απομακρύνεται κάθε υπόλειμμα από τα χρησιμοποιηθέντα υλικά.
 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διακοπή εργασιών μετά την έναρξή τους. Οι εργασίες πρέπει να είναι συνεχείς μέχρι την αποπεράτωσή τους.

Toυριστικά λεωφορεία

4.2 Στις περιπτώσεις σήμανσης – διαγράμμισης της θέσης:

Η διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος θα γίνεται από αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια. Η πληρότητα φακέλου ελέγχεται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η αίτηση. Η μελέτη κατασκευής της προτεινόμενης εσοχής ή διαγράμμισης διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. Σε περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία, η προθεσμία μετράει από την κατάθεσή τους. Κατόπιν της λήψης Απόφασης έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Αθηνάς 16 ή Λιοσίων 22). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της παρέμβασης καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος
  (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, ταχ. διεύθυνση).
 • Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αορίστου χρόνου, από οποιαδήποτε Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου με 30,00 €/m2 για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πριν την έκδοση της αδείας. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά το πέρας των εργασιών μετά από σχετική
  αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
 • Αντίγραφο όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί για την έγκριση της εσοχής καθώς και της εγκριτικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού ότι θα επιβλέψει το έργο ώστε οι εκτελεσθείσες εργασίες να γίνουν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Δήμου.

Toυριστικά λεωφορεία

Η παραχώρηση γίνεται για 3 έτη, οπότε και επανεξετάζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες παραχωρήθηκε η θέση, όπως οι κυκλοφοριακές συνθήκες, η νόμιμη λειτουργία του ξενοδοχείου, η εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή. Σε περίπτωση σφράγισης του ξενοδοχειακού καταλύματος, αίρεται αυτοδίκαια η άδεια που έχει χορηγηθεί.

Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν για τα ξενοδοχειακά καταλύματα στα οποία έχει ήδη παραχωρηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με οποιονδήποτε τρόπο ο αναγκαίος χώρος για την κάλυψη αναγκών στάσης και στάθμευσης για όσο χρόνο ισχύει η παραχώρηση αυτή. Για τα ξενοδοχειακά αυτά καταλύματα επιτρέπεται και η παράταση της ισχύος της σχετικής παραχώρησης σύμφωνα με την κείμενη, κατά το χρόνο της παραχώρησης, νομοθεσία. Για την παραχώρηση της θέσης επιβάλλεται από τον Δήμο ετήσιο τέλος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here