Αρχική Ενέργεια Προς Χρηματιστήριο για την ενέργεια

Προς Χρηματιστήριο για την ενέργεια

0
Διαφήμιση

Με στόχο τη δημιουργία αγοράς ενέργειας που θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές και πολύ κοντά στα χρηματιστηριακά πρότυπα υπεγράφη την Τετάρτη μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στον «Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ) και τον «Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών».

Σκοπός είναι η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για:

Τη δημιουργία από κοινού, νέας εταιρίας για την ανάληψη της ευθύνης εκκαθάρισης, διαχείρισης κινδύνου και διακανονισμού των αγορών, ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος βάσει του Ν.4425/2016.

Τη δημιουργία από κοινού νέας εταιρίας υποστήριξης του ΛΑΓΗΕ σε πληροφοριακές υποδομές και τεχνογνωσία, για την διαχείριση και λειτουργία από τον ΛΑΓΗΕ των αγορών βάσει του Ν.4425/2016.

Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας του όλου σχήματος, προς όφελος των συμμετεχόντων στην αγορά και των τελικών καταναλωτών.

Τη διερεύνηση πιθανών αναγκαίων νομοθετικών ή ρυθμιστικών αλλαγών και παρεμβάσεων, που θα ήταν χρήσιμες σε βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο στάδιο για την άρση τυχόν δυσλειτουργιών και περιορισμών στη λειτουργία των αγορών.

Την επίτευξη συνεργιών και συνεργασιών, τόσο με τους θεσμικούς παράγοντες της ελληνικής αγοράς, όσο και με τους λοιπούς συμμετέχοντες, όπως ενδεικτικά παραγωγούς, προμηθευτές/εμπόρους, διαπραγματευτές και πιστωτικά ιδρύματα.

Την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με την σύζευξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις αντίστοιχες αγορές των υπολοίπων κρατών της ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και γειτονικών κρατών που δεν ανήκουν στην ΕΕ.

Την προετοιμασία για παροχή συναφών υπηρεσιών τόσο σε άλλους Φορείς όσο και για την ολοκλήρωση συναφών ενεργειακών και περιβαλλοντικών αγορών και προϊόντων.

Αγορά Ενέργειας – Στόχοι

Το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο (N. 4001/2011, Ν. 4336/2015 και Ν.4425/2016) και οι προβλέψεις των ενωσιακών Κκνονισμών (ΕΕ) (713/2009, 714/2009, 715/2009, 1227/2011, 648/2012) και των οδηγιών (ΕΕ) (2009/72 και 2009/73) αναφορικά με την προσαρμογή της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού στις απαιτήσεις του «Ευρωπαϊκού Μοντέλου-Στόχου (EU Target Model)» διαμορφώνουν ένα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα δράσεων προς την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και την υποχρέωση για την ομαλή και αποδοτική προσαρμογή της εγχώριας αγοράς στις απαιτήσεις του μοντέλου-στόχου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι δύο εταιρίες θεωρούν ότι μία τέτοια συμφωνία θα αποτελέσει την αφετηρία μιας πετυχημένης και μακροχρόνιας συνεργασίας επιδιώκοντας:

την άμεση και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον Ν.4425/2016, πάντα υπό το πλαίσιο της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και της αναγκαίας συμμόρφωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς την προαναφερόμενη ενωσιακή νομοθεσία,

την από κοινού αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και τεχνογνωσίας επιτυγχάνοντας έτσι τη δυνατότητα για ανταγωνιστική τιμολόγηση των υπηρεσιών

την ανάδειξη των θετικών αποτελεσμάτων από τη λειτουργία μίας νέας οργανωμένης αγοράς, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στον ενεργειακό τομέα, στην εθνική οικονομία και στις συνεργασίες στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here