Αρχική Ειδήσεις Eco-innovation: Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Eco-innovation: Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

0
Διαφήμιση

Προθεσμία έως τις 5 Σεπτεμβρίου προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και να ενταχθούν στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Οικο-καινοτομία έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει μέχρι το 50% για πράσινα καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες, τα οποία μπορούν να διεισδύσουν στην αγορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2013 ανέρχεται στα 31.6 εκ. ευρώ.

 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία εδρεύουν στις επιλέξιμες χώρες, ανάμεσα τους και η Κύπρος, με προτεραιότητα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις του στο σύστημα EPSS.

Mέσω του προγράμματος Eco-innovation, χρηματοδοτούνται οικολογικά καινοτόμες ιδέες/ προτάσεις, που σχετίζονται με την διάθεση πράσινων προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών στην αγορά.

Οικο-καινοτομία σημαίνει κάθε μορφή καινοτομίας για την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Συγκεκριμένα ο όρος αναφέρεται σε:
• Νέες Υπηρεσίες: “πρασίνισμα” των επιχειρήσεων
• Νέες Διεργασίες: Καθαρότερη παραγωγή
• Νέες μεθόδους διαχείρισης, νέες τεχνολογίες και προϊόντα.

Προτεραιότητες

Όλες οι μορφές καινοτομίας απώτερο στόχο έχουν την μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και τη βελτιστοποίηση της χρήσης πρώτων υλών και φυσικών πηγών. Η οικο-καινοτομία καλύπτει τις πιο κάτω προτεραιότητες:

1. Ανακύκλωση υλικών

Βελτιωμένες μέθοδοι και διαδικασίες διαλογής για στερεά απόβλητα συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων κατασκευής, των εμπορικών/βιομηχανικών, δυνατότητα ανακύκλωσης από ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά απόβλητα, αυτοκίνητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Καινοτόμες μέθοδοι στη χρήση ανακυκλωμένων ή ανακυκλώσιμων υλικών για την κατασκευή προϊόντων με προηγμένες σχεδιαστικές απαιτήσεις.

Καινοτόμες επιχειρήσεις για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας ανακύκλωσης.
Παράδειγμα: αυτόματη διαλογή και διεργασίες διαχείρισης ηλεκτρικού εξοπλισμού.

2. Αειφόρα Υλικά Οικοδομής

Δομικά υλικά και σχετικές διεργασίες (κατασκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση, κατεδάφιση κτιρίων), τα οποία μειώνουν την κατανάλωση υλών, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την παραγωγή υποπροϊόντων.

Περιβαλλοντικά φιλικά δομικά υλικά και καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής.

Παράδειγμα: παραγωγή τμηματικών θερμομονωτικών πλαισίων από σκυρόδεμα με τη χρήση βιομηχανικών αποβλήτων.

3. Τομέας τροφίμων και ποτών

Καθαρότερη παραγωγή και καινοτόμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων υλικών συσκευασίας, που στοχεύουν στην αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών, στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή / και στην αύξηση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης.

Καινοτόμα καθαρά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης τροφίμων και ποτών.

Παράδειγμα: μεθοδολογίες για πράσινες επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες σε ΜΜΕ γεωργικών προϊόντων.

4. Νερό

Βελτιωμένη απόδοση της χρήσης νερού ή βελτιωμένη περιβαλλοντική απόδοση της διαχείρισης νερού.
Επεξεργασία νερού και λυμάτων για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Έξυπνα συστήματα διανομής που στοχεύουν στην εξοικονόμηση νερού, χημικών, ενέργειας και υλικών.

Παράδειγμα: Αποστακτήρας για την ανακύκλωση νερού ψύξης.

 

5. “Πρασίνισμα” επιχειρήσεων / Έξυπνες αγορές

Οικολογικά καινοτόμα προϊόντα που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους.

Υπηρεσίες που διευκολύνουν στην αντιπαραβολή μεταξύ ζήτησης και προσφοράς σε οικο-καινοτόμες λύσεις σε σχέση με την προώθηση τους στην αγορά.

Αντικατάσταση υλικών με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυξημένη αποδοτικότητα στη χρήση πόρων (π.χ. βιολογικά προϊόντα), αντικατάσταση μη-ανανεώσιμων υλικών και αύξηση στη χρήση δευτερευόντων πρώτων υλών.

Πρασίνισμα της παραγωγής και καθαρές διαδικασίες παραγωγής.

Σταδιακή καινοτομία με την εισαγωγή μηχανισμών ανα-παρασκευής και καινοτόμες υπηρεσίες επισκευής.

Παράδειγμα: Βιο-διεργασίες για την αειφόρο παραγωγή χρωματιστών υφασμάτων

 

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) 2008-2013, με προϋπολογισμό €3.621 εκατ., στοχεύει κυρίως τις μικρομεσαίες (ΜΜΕ), υποστηρίζει τις δραστηριότητες καινοτομίας (συμπεριλαμβανόμενης της οικο-καινοτομίας), προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Επίσης ενθαρρύνει την καλύτερη αφομοίωση και χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και βοηθά να αναπτυχθεί η κοινωνία της πληροφορίας, και προάγει την αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.

Το CIP διαιρείται στα ακόλουθα τρία χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία έχουν συγκεκριμένους στόχους, που έχουν σκοπό να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ικανότητα τους για καινοτομία στους τομείς δραστηριότητάς τους:
• Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία»
• Το πρόγραμμα στήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών
• Το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη». 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες υποβολής πρότασης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος Περιβάλλοντος  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (eco – innovation).

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/6E439BCF0462AAF4C2257B6C0033DC1B?OpenDocument

 

Διαφήμιση