Αρχική Προστασία - Αναπλάσεις Partnership Water4All: Ασφάλεια του νερού για τον πλανήτη – Πού στοχεύει;

Partnership Water4All: Ασφάλεια του νερού για τον πλανήτη – Πού στοχεύει;

Το Σχέδιο θα καλύψει όλες τις διαστάσεις ασφάλειας του νερού που ορίζουν τα Ηνωμένα Έθνη
0
Νερό

Σύνταξη: ecozen.gr

Η διασφάλιση της υγείας των πολιτών από τη μία και η προστασία του περιβάλλοντος από την άλλη, που στην ουσία αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της υποψήφιας Σύμπραξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με θέμα την “Ασφάλεια του νερού για τον πλανήτη” . Η συγκεκριμένη σύμπραξη που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» και αφορά την περίοδο 2021-2027 θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι 11 Ιανουαρίου, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει τις προτάσεις του και τις παρατηρήσεις του. Η διαβούλευση πραγματοποιείται στο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Water4All_SRIA_2020, ενώ πληροφορίες μπορεί κανείς να λάβει και από την Ελληνική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Που στοχεύει το Water4All

 Η συγκεκριμένη σύμπραξη έχει ως κύριο στόχο την προώθηση συστημικών αλλαγών σε όλη την αλυσίδα της έρευνας και της καινοτομίας για τους υδατικούς πόρους και στην ανάπτυξη λύσεων που θα διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την διαθεσιμότητα νερού αποδεκτής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας για όλους.  

Το Σχέδιο θα καλύψει όλες τις διαστάσεις της ασφάλειας του νερού που περιλαμβάνονται στον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών:

  • Προστασία της ζωής και των ανθρώπινων δικαιωμάτων
  • Διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας
  • Συντήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας
  • Διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και δραστηριοτήτων (όπως ενέργεια, γεωργία, βιομηχανία)
  • Προστασία της κοινωνίας και των σχετικών υποδομών από φυσικούς κινδύνους
  • Συνεργατικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση διασυνοριακών υδάτων
  • Καλή διακυβέρνηση

Μια προκαταρκτική περιγραφή της Σύμπραξης «Water4All» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής για τις συμπράξεις της θεματικής ενότητας (cluster) 6 του Ορίζοντα Ευρώπη.

Σε εξέλιξη η διαβούλευση του σχεδίου

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας και Καινοτομίας (SRIA) το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τον επιστημονικό οδικό χάρτη των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμπραξης.

H διαβούλευση βασίζεται σε προσχέδιο που διαμορφώθηκε από ομάδα εργασίας και  απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (Πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές/περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.ά.) προκειμένου να διασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Έπονται και νέες συμπράξεις μέσω του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη

Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει δύο ευρείες κατηγορίες συμπράξεων:

  • Τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Πρόκειται για συμπράξεις στις οποίες εταίροι από τον ιδιωτικό τομέα, η Ένωση εκπροσωπούμενη από την Ε. Επιτροπή  και, ενδεχομένως, άλλοι εταίροι, όπως φορείς του δημοσίου, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός προγράμματος ή δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

  • Τις συμπράξεις  μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα

Στις συμπράξεις αυτές συμμετέχουν φορείς του δημοσίου τομέα ή φορείς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο οι οποίοι  αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υποστηρίξουν από κοινού με την Ένωση την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός προγράμματος ή δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here