Αρχική Ανακύκλωση Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 55% σε επιχειρήσεις διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων

Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 55% σε επιχειρήσεις διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων

0
ΕΣΠΑ
Διαφήμιση

Προκυρύχθηκε το νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις για έργα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων.
Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι έως 6 Νοεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» παρέχει επιδότηση έως 55% σε υφιστάμενες και νέες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων.
Και ασχολούνται με έργα διαχείρισης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

Βασικά χαρακτηριστικά επιδότησης ΕΣΠΑ για τα έργα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης για τα έργα διαχείρισης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων θα πρέπει να είναι από 400.000€ έως 3.000.000€

 • Ποσοστό επιδότησης: Από 20% έως 55% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια της επένδυσης).
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη της επένδυσης πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η επένδυση να αφορά σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (με προσωπικό έως 250 εργαζομένους) ως εξής:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί πριν από 20 Ιουλίου 2020.

Τι χρηματοδοτείται

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 25% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός, έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Πιστοποίηση συστημάτων και δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης.
 • Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, έως 15% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
 • Τεχνική/συμβουλευτική υποστήριξη, έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. Στις οποίες δύναται να αποδειχτεί ότι εκτελούνται εργασίες αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής.
Και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

 • Υπηρεσίες Επεξεργασίας λυμάτων.
 • Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων.
 • Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων.
 • Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων.
 • Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων.
 • Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.
 • Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων.
 • Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμινίου.
 • Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού.
 • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων- ανάκτηση υλικών.
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων.
 • Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων.

Ο κωδικός δραστηριότητας της επιδοτούμενης επιχείρησης θα πρέπει να ανήκει στους ΚΑΔ 37, 38 και 39.

Καταγραφή

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.000.000€.

Το 65% του προϋπολογισμού κατανέμεται σε υφιστάμενες και το 35% σε νέες επιχειρήσεις.

Κατανομή του προϋπολογισμού στις Περιφέρειες

Η κατανομή του προϋπολογισμού στις Περιφέρειες της χώρας και στις κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων έχει ως εξής:

Καταγραφή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here