Αρχική Επιλεγμένα Κρήτη: Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Κρήτη: Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

0
Κρήτη - Θυελλώδεις άνεμοι - Καιρός

Είναι γνωστό ότι η Κρήτη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και πολλών άλλων ανθρωπογενών παραγόντων, είναι εξαιρετικά ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Επομένως η μείωση της ευπάθειας του νησιού και η θωράκισή του απέναντι σε αυτή την απειλή του, αποτελούν άμεση προτεραιότητα των φορέων που δραστηριοποιούνται εκεί.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Κρήτης ανάθεσε στην κοινοπραξία ENVIROPLAN AE και ADENS AE την εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εκτιμηθούν και να κατανοηθούν οι αλλαγές που πρόκειται να συμβούν τις επόμενες δεκαετίες στην Περιφέρεια καθώς και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία εξαιτίας των αλλαγών αυτών.

Η μελέτη

Κρήτη: Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Εικόνα από τις καταστροφές στην Κρήτη

Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση τάσεων για τους κυριότερους κλιματικούς δείκτες, με βάση κλιματικές προβολές από διεθνώς αναγνωρισμένα περιοχικά κλιματικά μοντέλα.

Η ανάλυση τάσεων θα πραγματοποιηθεί για βραχυπρόθεσμο (2011-2030), μεσοπρόθεσμο (2031-2050) και μακροπρόθεσμο (2081-2100) χρονικό ορίζοντα, για δυο σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (RCP4.5 και RCP8.5) σύμφωνα με την 5η έκθεση αξιολόγησης (5th Assessment Report) της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) (AR5, IPCC, 2014) του ΟΗΕ.

Επίσης, θα μελετηθούν οι ενδεχόμενες μεταβολές των ακραίων φαινομένων (πλημμύρες, καύσωνες, ξηρασία, εισβολές παγετού, ανεμοθύελλες) στην Περιφέρεια, με την ανάλυση πολυάριθμων κλιματικών δεικτών οι οποίοι θα εξαχθούν από τους βασικούς κλιματικούς δείκτες.

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές μεταβολές που αναμένονται μελλοντικά για την Περιφέρεια Κρήτης, θα γίνει ανάλυση της τρωτότητας 13 βασικών τομέων στην κλιματική αλλαγή (Αγροκτηνοτροφική παραγωγή, Δάση και αναδασωτέες εκτάσεις, Βιοποικιλότητα – Οικοσυστήματα, Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες, Υδάτινοι πόροι, Ποτάμια, Παράκτιες χρήσεις, Τουρισμός, Ενέργεια, Υποδομές μεταφορών, Υγεία, Δομημένο περιβάλλον, Πολιτιστική Κληρονομιά), για τα 2 εξεταζόμενα σενάρια, στους 3 χρονικούς ορίζοντες, και θα εντοπιστούν οι τομείς και οι γεωγραφικές περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο (εκτίμηση επιπτώσεων).

Τα μέτρα

Μίνι Τσουνάμι - Κρήτη

Με βάση τις τομεακές και χωρικές προτεραιότητες που θα προσδιοριστούν από αυτή τη διαδικασία, θα προταθούν τελικά τα μέτρα και οι δράσεις για την αποφυγή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, θα προταθούν μέτρα και δράσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την αποκατάσταση αυτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μια συνεχόμενη και οργανωμένη διαβούλευση με την κοινωνία ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων (δημόσια διοίκηση, επιστημονική κοινότητα, παραγωγικές τάξεις, ενεργοί πολίτες κ.λπ.).

Από την πλευρά της Περιφέρειας έχει συσταθεί δεκαμελής Επιτροπή Παραλαβής από υπαλλήλους που καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο επειδή το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό θα συσταθεί παράλληλα μια επιστημονική Ομάδα εργασίας από εκπροσώπους της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας (experts από κάθε τομέα) η οποία θα λειτουργεί συμβουλευτικά στο έργο της Περιφέρειας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here