Αρχική Ανακύκλωση Μέτρα της Κομισιόν για να μην πετούν απόβλητα τα πλοία

Μέτρα της Κομισιόν για να μην πετούν απόβλητα τα πλοία

0
απόβλητα

Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα κατά της πρακτικής να απορρίπτονται στη θάλασσα διάφορα πλαστικά, αχρηστευμένα αλιευτικά εργαλεία και άλλα απόβλητα των πλοίων, με την παροχή κινήτρων ώστε τα απόβλητα να παραδίδονται στα λιμάνια.

Οι πρέσβεις των κρατών μελών ενέκριναν σήμερα μια μεταρρύθμιση που θα εξασφαλίσει την ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων στα λιμάνια και θα αποσαφηνίσει τους κανόνες ώστε τα κράτη μέλη να τους ερμηνεύουν με πιο ενιαίο τρόπο.

H Προεδρία κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την εν λόγω μεταρρύθμιση.

Αυτή η μεταρρύθμιση είναι ζωτικής σημασίας αν θέλουμε να έχουμε καθαρότερες θάλασσες. Θέτουμε τέλος στο οικονομικό όφελος που συνεπαγόταν για ορισμένα πλοία η απόρριψη σκουπιδιών στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα πλοία θα πρέπει να πληρώνουν ένα έμμεσο τέλος, το οποίο θα τους δίνει το δικαίωμα να παραδίδουν τα απόβλητά τους στο λιμάνι και το οποίο θα πρέπει να καταβάλλουν είτε παραδίδουν απόβλητα είτε όχι.

Το τέλος αυτό θα ισχύει επίσης για τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής, καταπολεμώντας έτσι την απόρριψη των αλιευτικών διχτυών στο τέλος του κύκλου ζωής τους αλλά και των θαλάσσιων αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά. Το τέλος θα βασίζεται στην αρχή της ανάκτησης του κόστους.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν ένα πλοίο παραδώσει ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων, ενδέχεται να ζητηθεί η καταβολή πρόσθετου άμεσου τέλους ώστε να διασφαλιστεί ότι το κόστος που σχετίζεται με την παραλαβή του εν λόγω όγκου απορριμμάτων δεν θα επιβαρύνει δυσανάλογα το σύστημα ανάκτησης κόστους του λιμένα.

Αντιθέτως, προβλέπεται η επιβολή μειωμένου τέλους αποβλήτων για τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων και για τα «πράσινα πλοία», δηλαδή για πλοία που μπορούν να αποδείξουν ότι παράγουν μειωμένες ποσότητες αποβλήτων και εφαρμόζουν διαδικασίες βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων επί του πλοίου.

Επιπλέον, με τη νέα οδηγία θα διεξάγονται αποτελεσματικότερα οι ναυτιλιακές δραστηριότητες εντός του λιμένα μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας για τον κλάδο και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι διατάξεις της θα είναι επίσης συνεπέστερες προς την ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, π.χ. ορίζοντας ότι τα λιμάνια πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων.

Τέλος, η νέα οδηγία θα ευθυγραμμίσει την ενωσιακή νομοθεσία με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL), η οποία έχει τροποποιηθεί από την έκδοση της ισχύουσας οδηγίας το 2000.

Τα ηπειρωτικά κράτη μέλη που δεν διαθέτουν λιμένες ή πλοία που να φέρουν τη σημαία τους δεν θα είναι υποχρεωμένα να μεταφέρουν στο δίκαιό τους την οδηγία ή ορισμένα μέρη της.

Η πρόταση υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2018, ως μέρος της «δέσμης για την κυκλική οικονομία».

Διαδικασία και επόμενα στάδια

Η προσωρινή συμφωνία εγκρίθηκε από τους πρέσβεις στην ΕΕ συνελθόντες στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου.

Θα ακολουθήσει η οριστική διατύπωση του συμφωνηθέντος κειμένου από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Μετά η πράξη πρέπει να εκδοθεί, πρώτα από το Κοινοβούλιο και μετά από το Συμβούλιο.

Μετά την έκδοση, η οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να θεσπίσουν εθνικές διατάξεις σε συμμόρφωση με την οδηγία.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here