Αρχική Προστασία - Αναπλάσεις Περιορίζεται η δυνατότητα αλίευσης της Ελλάδας σε 45 ιχθυαποθέματα

Περιορίζεται η δυνατότητα αλίευσης της Ελλάδας σε 45 ιχθυαποθέματα

0

Τα δέκα κράτη μέλη που δήλωσαν ότι υπερέβησαν τις αλιευτικές τους ποσοστώσεις το 2013 θα έχουν μειωμένες αλιευτικές ποσοστώσεις για τα συγκεκριμένα αποθέματα το 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν. Μεταξύ αυτών και η χώρα μας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει αυτές τις μειώσεις κάθε χρόνο έτσι ώστε, αφενός, να αντισταθμίζεται άμεσα η ζημία που προκαλείται στα αποθέματα που υπεραλιεύθηκαν την προηγούμενη χρονιά και, αφετέρου, να εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση των κοινών αλιευτικών πόρων από τα κράτη μέλη. Ο αριθμός των μειώσεων ελαττώθηκε, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κατά 22%.

Η φετινή μείωση των ποσοστώσεων αφορά το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και επιβάλλεται σε 45 ιχθυαποθέματα. Οι μειώσεις των ποσοστώσεων επιβάλλονται στα ίδια αποθέματα που είχαν υπεραλιευθεί την προηγούμενη χρονιά, ενώ επιπλέον μειώσεις επιβάλλονται για υπεραλίευση κατ’ εξακολούθηση, υπεραλίευση άνω του 5%, ή σε περίπτωση που το συγκεκριμένο απόθεμα εντάσσεται σε πολυετές πρόγραμμα.

Ωστόσο, αν ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει αλιευτική ποσόστωση για να αντισταθμίσει την υπεραλίευση, οι σχετικές ποσότητες αφαιρούνται από άλλα αποθέματα της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη αποφυγής απορρίψεων μικτών αλιευμάτων. Η εναλλακτική μείωση των ποσοστώσεων άλλων αποθεμάτων αποφασίζεται κατόπιν διαβούλευσης με το οικείο κράτος μέλος και δημοσιεύεται με ξεχωριστό κανονισμό εντός του έτους. Από την άλλη πλευρά, εάν η διαθέσιμη ποσόστωση δεν αρκεί για να επιτευχθούν οι εν λόγω μειώσεις, οι εναπομένουσες ποσότητες μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Τα δέκα κράτη μέλη που δήλωσαν ότι υπερέβησαν τις αλιευτικές τους ποσοστώσεις το 2013 θα έχουν μειωμένες αλιευτικές ποσοστώσεις για τα συγκεκριμένα αποθέματα το 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει αυτές τις μειώσεις κάθε χρόνο έτσι ώστε, αφενός, να αντισταθμίζεται άμεσα η ζημία που προκαλείται στα αποθέματα που υπεραλιεύθηκαν την προηγούμενη χρονιά και, αφετέρου, να εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση των κοινών αλιευτικών πόρων από τα κράτη μέλη. Ο αριθμός των μειώσεων ελαττώθηκε, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κατά 22%.

Η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε σχετικά: «Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στον αγώνα μας κατά της υπεραλίευσης, οφείλουμε να εφαρμόζουμε κατά γράμμα τους κανόνες μας· και αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, τήρηση των ποσοστώσεων.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που είχαμε καλύτερα αποτελέσματα το 2013 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε ό,τι αφορά την τήρηση των ποσοστώσεων. Για να αποκτήσουμε όμως υγιή ιχθυαποθέματα σε όλη την Ευρώπη, χρειαζόμαστε επίσης αποτελεσματικούς ελέγχους για την επιβολή των κανόνων επί τόπου.»

Γενικές πληροφορίες

Η φετινή μείωση των ποσοστώσεων αφορά το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και επιβάλλεται σε 45 ιχθυαποθέματα. Οι μειώσεις των ποσοστώσεων επιβάλλονται στα ίδια αποθέματα που είχαν υπεραλιευθεί την προηγούμενη χρονιά, ενώ επιπλέον μειώσεις επιβάλλονται για υπεραλίευση κατ’ εξακολούθηση, υπεραλίευση άνω του 5%, ή σε περίπτωση που το συγκεκριμένο απόθεμα εντάσσεται σε πολυετές πρόγραμμα.

Ωστόσο, αν ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει αλιευτική ποσόστωση για να αντισταθμίσει την υπεραλίευση, οι σχετικές ποσότητες αφαιρούνται από άλλα αποθέματα της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη αποφυγής απορρίψεων μικτών αλιευμάτων. Η εναλλακτική μείωση των ποσοστώσεων άλλων αποθεμάτων αποφασίζεται κατόπιν διαβούλευσης με το οικείο κράτος μέλος και δημοσιεύεται με ξεχωριστό κανονισμό εντός του έτους. Από την άλλη πλευρά, εάν η διαθέσιμη ποσόστωση δεν αρκεί για να επιτευχθούν οι εν λόγω μειώσεις, οι εναπομένουσες ποσότητες μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Η νομική βάση για τις μειώσεις των ποσοστώσεων είναι ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009. Βάσει του κανονισμού αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει μειώσεις στις μελλοντικές ποσοστώσεις των κρατών μελών που προέβησαν σε υπεραλίευση. Σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού, εφαρμόζονται πολλαπλασιαστικοί συντελεστές για να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αποθεμάτων.

Ο πλήρης κατάλογος των μειώσεων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2014.pdf

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2013.pdf

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here