Αρχική Ειδήσεις Περιβάλλον: Ξενικά χωροκατακτητικά είδη και Κυότο οι συμφωνίες της ελληνικής Προεδρίας

Περιβάλλον: Ξενικά χωροκατακτητικά είδη και Κυότο οι συμφωνίες της ελληνικής Προεδρίας

0
Διαφήμιση

Δύο νέες συμφωνίες κατάφερε να ολοκληρώσει η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου.

Η πρώτη αφορά στην έγκριση του Κανονισμού για την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών. Ο νέος Κανονισμός θεσπίζει κανόνες πρόληψης, ελαχιστοποίησης και άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων από την εισαγωγή και εξάπλωση – εκούσια και ακούσια – των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών στη βιοποικιλότητα και στις σχετικές υπηρεσίες οικοσυστημάτων, καθώς και των επιπτώσεων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό, η Ευρ. Επιτροπή θα υιοθετήσει έως το τέλος του 2015 ανοιχτό (χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ειδών) κατάλογο ξενικών χωροκατακτητικών ειδών που απαιτούν ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ευρ. Ένωσης, η οποία θα πρέπει να επικαιροποιείται και να επανεξετάζεται σε τακτική βάση, κάθε έξι χρόνια. Ο κατάλογος αυτός αφορά αποκλειστικά σε είδη που δεν είναι αυτόχθονα στην Ευρ. Ένωση και σε αυτόν εντάσσονται κατά προτεραιότητα είδη τα οποία δεν είναι ήδη εγκατεστημένα στην Ευρ. Ένωση ή όσα από τα ήδη εγκατεστημένα είδη έχουν τις πλέον σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στην οικονομία. Τα είδη που βρίσκονται στον κατάλογο δεν μπορούν να εισάγονται στην ΕΕ, να συντηρούνται, να εκτρέφονται, να μεταφέρονται προς, από ή εντός της Ένωσης, να διατίθενται στην αγορά, να εκτρέφονται ή απελευθερώνονται στο περιβάλλον.

Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης ένα σύστημα παρακολούθησης για την έγκαιρη ανίχνευση και μέτρα για την ταχεία εξάλειψη τους όταν αυτά βρίσκονται σε αρχικό στάδιο εισβολής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταστρώνουν σχέδια δράσης, να λαμβάνουν διαχειριστικά μέτρα για την εξάλειψή τους ή τον περιορισμό της εξάπλωσής τους και να προβλέπουν κυρώσεις, εάν ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σωστά. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ένα σύστημα αδειών για τον καθορισμό ορισμένων δραστηριοτήτων με βάση τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Η Ευρ. Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μέχρι την 1η Ιουνίου το 2021.

Ο νέος κανονισμός καλύπτει επίσης τόσο τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη περιφερειακού ενδιαφέροντος (που ενδιαφέρουν μια ομάδα χωρών και όχι το σύνολο της Ευρ. Ένωσης) όσο και αυτά που αποτελούν πρόβλημα για μια μόνο χώρα. Αυτό επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσδιορίσουν, από το εθνικό κατάλογο των χωροκατακτητικών ξένων ειδών του κράτους μέλους, είδη αυτόχθονα ή μη στην Ένωση που απαιτούν ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και η οποία, μετά από σχετική απόφαση της Ευρ. Επιτροπής, περιλαμβάνει υποχρεωτική λήψη μέτρων περιορισμού της εξάπλωσής τους.

Η τυπική υιοθέτηση του νέου Κανονισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Μαϊου.

Τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη που αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας και υπολογίζεται ότι κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια ? ετησίως».

Η δεύτερη συμφωνία αφορά στην έγκριση του Κανονισμού που τροποποιεί τον Κανονισμό 525/2013 σχετικά με την τεχνική εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Ο νέος Κανονισμός ορίζει κανόνες που εξασφαλίζουν την τεχνική εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο στην Ε. Ενωση για τη 2η δεσμευτική περίοδο 2013 – 2020.

Οι κανόνες αυτοί είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική λειτουργία της από κοινού εκπλήρωσης των δεσμεύσεων από πλευράς Ε. Ενωσης, των Κρατών – Μελών και της Ισλανδίας και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ε. Ενωσης.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here