Αρχική Ειδήσεις ΔΕΗ: ξεκινά η διαδικασία ιδιωτικοποίησης

ΔΕΗ: ξεκινά η διαδικασία ιδιωτικοποίησης

0
Διαφήμιση

Ξεκίνησε κι επίσημα η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, η οποία θα γίνει σε τρία στάδια με στόχο έως το πρώτο τρίμηνο του 2016 να έχει ολοκληρωθεί. Χθες δημοσιεύθηκε και το σχετικό ΦΕΚ (τεύχος Α/168/24.7.2013).

Στόχος της κυβέρνησης είναι να προσεγγίσει το επενδυτικό ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών παικτών του τομέα της ενέργειας, ωστόσο, θέτει τρείς προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό που θα εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία περί ΑΕ.   

Όπως περιγράφεται και στο ΦΕΚ, οι προϋποθέσεις για την αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της επιχείρησης είναι:

Οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ θα τύχουν ξεχωριστής διαχείρισης (δηλ. από ξεχωριστές κρατικές οντότητες) από κείνες της ΔΕΗ ή άλλης ενεργειακής εταιρείας

Οι τρέχοντες στόχοι εσόδων από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που αναλογούν στη γενική κυβέρνηση δεν θα αποκλίνουν

Η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει φορολογικές ή οικονομικές επιπτώσεις για την Κυβέρνηση, ασύμβατες με τους στόχους του προγράμματος.

Αναλυτικότερα, η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ –προαπαιτούμενο της τρόικα για την εκταμίευση της 3ης δόσης- στηρίζεται σε τρεις άξονες μεταρρυθμίσεων.

Τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος ΑΔΜΗΕ,

τη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού και

τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ίδιας της μητρικής εταιρείας.

Τα δύο πρώτα στάδια (ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ και η δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού) θα αποτελέσουν το προπαρασκευαστικό στάδιο που θα οδηγήσει στο τρίτο στάδιο, την αποκρατικοποίηση, δηλαδή, της μητρικής εταιρείας.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, η προσέγγιση που υιοθετείται προστατεύει τους καταναλωτές και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ελαφρύνει τους φορολογούμενους και μεγιστοποιεί τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Παράλληλα το υπουργείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομοθετικής παρέμβασης όπου χρειαστεί καθώς όπως αναφέρει πρόκειται για περίπλοκη διαδικασία σε εταιρικό, νομικό, λογιστικό, φορολογικό και κανονιστικό/ρυθμιστικό επίπεδο.

Αρχικός στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι το πρώτο στάδιο να έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2014 διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εξακολουθήσει να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό που θα εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία.

Θα ακολουθήσει έως το πρώτο τρίμηνο του 2015 η δημιουργία της νέας ΔΕΗ η οποία θα διαθέτει περίπου το 30% του σημερινού παραγωγικού δυναμικού της εταιρείας, ενώ ανοιχτό μένει το ενδεχόμενο απολύσεων για εργαζόμενους στη ΔΕΗ, καθώς η νέα εταιρεία προβλέπεται ότι θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία, και από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευθύνσεων της ΔΕΗ (π.χ. λογιστήριο, μηχανογράφηση και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες).

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο που αφορά την ιδιωτικοποίηση του 17% της ΔΕΗ που έχει εκχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται ότι θα ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2015 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.

Ειδικότερα, κάθε ενότητα περιλαμβάνει τα εξής:

Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία.

Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εντός του 2013 και της δεύτερης φάσης εντός του δευτέρου τριμήνου του 2014, με πρόβλεψη για ολοκληρωτική αποχώρηση της ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στην μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ θα πρέπει στην τελική τους έκβαση να εξασφαλίσουν ότι το Ελληνικό Κράτος θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό που θα εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως εξής:
Εξ αρχής θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους δεσμευτικές προσφορές που θα καλύπτουν και τις δύο φάσεις Ι και ΙΙ της διαδικασίας ως κατωτέρω. Οι λεπτομέρειες επιδέχονται τροποποιήσεων – προσαρμογών κατόπιν συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς όμως μεταβολή του τελικού στόχου που είναι η ολοκλήρωση του διαχωρισμού (unbundling) το 2ο τρίμηνο του 2014.


Φάση Ι: Είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ) με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας.

Φάση ΙΙ: Συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον ως άνω επενδυτή επιπλέον ποσοστού έως και 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.

Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού.

Σε σχέση με αυτή τη νέα καθετοποιημένη εταιρεία, ειδικά αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού, στόχος είναι:
α) να δημιουργηθεί βιώσιμη ανταγωνιστική νέα εταιρεία στην οποία θα δοθεί το 30% περίπου του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και την απόσυρση παλαιών μονάδων, αλλά και νέων μονάδων, στο βαθμό που υφίσταται ρεαλιστική πιθανότητα δημιουργίας τους. Η νέα εταιρεία προβλέπεται να έχει και αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ. Συνεπώς το παραγωγικό μίγμα που θα απευθύνεται σε αντίστοιχη πελατειακή βάση της νέας εταιρείας, θα αντικατοπτρίζουν αναλογικά τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΗ.

β) στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την από-επένδυση λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών και μονάδων φυσικού αερίου που σήμερα λειτουργεί η ΔΕΗ. Επίσης, θα περιέχει προβλέψεις για πρόσβαση της νέας εταιρείας σε αποθέματα λιγνίτη σε αναλογικά ισότιμη βάση με τη ΔΕΗ, συμπεριλαμβάνοντας στο χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας και ορυχεία λιγνίτη που σήμερα διαχειρίζεται η ΔΕΗ, για την τροφοδοσία των αντίστοιχων σταθμών.

Γενικά προβλέπεται ότι η νέα εταιρεία θα διαθέτει μίγμα υφιστάμενου και νέου παραγωγικού δυναμικού (30% της ΔΕΗ) παραγωγικών μονάδων με καύσιμο λιγνίτη, ορυχεία λιγνίτη για την τροφοδοσία του αντίστοιχου παραγωγικού δυναμικού, υδροηλεκτρικών σταθμών και μονάδων φυσικού αερίου. Το ακριβές δυναμικό που θα αποτελέσει την παραγωγική βάση της νέας εταιρείας θα καθοριστεί κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, με βάση κατάλογο παγίων της ΔΕΗ ο οποίος τεθεί υπ’ όψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τέλος Μαΐου 2013.

Όπως προβλέπεται ήδη, η απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς θα συνδεθεί άμεσα με την αντίστοιχη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός προς όφελος του καταναλωτή και της οικονομίας.
Το τίμημα θα επιτευχθεί μέσω διαφανούς διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, που θα διεξαχθεί με την συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα θέματα προσωπικού, καθώς η νέα εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία, και από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευθύνσεων της ΔΕΗ (π.χ. λογιστήριο, μηχανογράφηση και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες).
Η ολοκλήρωση των ενεργειών θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2015 και θα ακολουθήσει αμέσως η έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας εταιρείας.

Σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ.

Το σχέδιο αφορά στη διάθεση των μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 17% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και έχει εκχωρήσει στο ΤΑΙΠΕΔ μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή (συνεκτιμώντας ότι ήδη το 49% των μετοχών διατίθεται μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς).

Η προεργασία θα αρχίσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου παγίων που θα περιλαμβάνονται στη νέα εταιρεία. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2015 όποτε και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τέλος του 2015. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους τελικούς όρους της συναλλαγής πώλησης της νέας εταιρείας.

Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015, ή εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.

Διαφήμιση