Αρχική Special Topics - 2 INTERLIFE:Υψηλή κερδοφορία και διανομή μερίσματος

INTERLIFE:Υψηλή κερδοφορία και διανομή μερίσματος

0
INTERLIFE TRAVEL CARE
Διαφήμιση

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας, πραγματοποιήθηκε στις 14/06/24 η Τακτική Γενική Συνέλευση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στον πολυχώρο εκδηλώσεων Κτήμα Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 και η διάθεση Κερδών μέσω διανομής μερίσματος 0,16 € ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α, τα κυριότερα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρίας για το 2023 συνοψίζονται ως εξής:

  • Υψηλή Κερδοφορία της τάξεως των 17,29 εκατ.€
  • Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων κατά 9,61% στα 130,99 εκατ.€
  • Αύξηση Επενδύσεων κατά 13,32% στα 287,62 εκατ.€
  • Αύξηση του Ενεργητικού κατά 12,77% στα 306,22 εκατ.€
  • Αύξηση Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 11,45% στα 88,56 εκατ.€
  • Υψηλές επιδόσεις Δεικτών Φερεγγυότητας: MCR 660% & SCR 184%

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, η συνολική διαχείριση της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024 και ο καθορισμός της αμοιβής τους, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

Τέλος, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβλήθηκαν η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, η ετήσια Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.

 

Διαφήμιση