Αρχική Special Topics - 2 Αγροβολταϊκά: Η διπλή χρήση γης είναι το μέλλον

Αγροβολταϊκά: Η διπλή χρήση γης είναι το μέλλον

Τα αγροβολταϊκά συστήματα (APV).έρχονται για να μείνουν, καθώς με τη διπλή χρήση γης συνδυάζουν τη γεωργία με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων (PV) και αποτελούν μια σύγχρονη και ωφέλιμη προσέγγιση.

0
αγροβολταϊκά
Διαφήμιση

Η διπλή χρήση γης που εξασφαλίζουν τα αγροβολταϊκά συστήματα μπορεί να συμβάλει στην επίλυση του διλήμματος της οικονομίας της γης, (αυξανόμενος ανταγωνισμός για διάφορες χρήσεις της γης), ενώ παράλληλα μπορεί να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες σε ενέργεια και τρόφιμα.

Τα αγροβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια σύγχρονη και ωφέλιμη προσέγγιση για τη διπλή χρήση της γης, ενώ σημαντικοί παίκτες της αγοράς στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει καινοτόμα έργα σε τοποθεσίες στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, με εταιρείες που πειραματίζονται με την καλλιέργεια ειδών φυτών κάτω και μεταξύ των panels, χωρίς να αλλάζουν ριζικά τη διάταξη των φωτοβολταϊκών έργων.

αγροβολταικα 2

Σύμφωνα με την Aquila πρόκειται για ένα ανοδικό φαινόμενο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε παγκόσμιο επίπεδο, τα αγροβολταϊκά συστήματα (APV) έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το σύνολο των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια σε λιγότερο από το 1% των καλλιεργούμενων εκτάσεων του πλανήτη. Στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκές κυψέλες με επικάλυψη νανοδομής που φιλτράρουν τις ανεπιθύμητες υπεριώδεις ακτίνες καλύπτουν εξ ολοκλήρου ένα θερμοκήπιο 1.000 τετραγωνικών μέτρων για έναν αμπελώνα, διασφαλίζοντας την κάλυψη σχεδόν όλων των ενεργειακών αναγκών του, ενώ παράλληλα είναι ουδέτερες ως προς τον άνθρακα.

fc322489b4ab9895891dc76577beae10 XL

Ο συνδυασμός της γεωργικής παραγωγής και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να συμβάλει στην επίλυση του διλήμματος της οικονομίας της γης, (αυξανόμενος ανταγωνισμός για διάφορες χρήσεις της γης), ενώ παράλληλα μπορεί να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες σε ενέργεια και τρόφιμα.

αγροβολταικα

Σύμφωνα με το τμήμα ανάπτυξης της Aquila Clean Energy η αυξανόμενη δημόσια αντίδραση για την απώλεια αγροτικών εκτάσεων και φυσικών περιοχών προς όφελος των ηλιακών πάρκων αποτελεί κίνητρο για την επέκταση των αγροβολταϊκών συστημάτων (APV) παγκοσμίως. Η υιοθέτησή τους δημιουργεί συνέργειες, καθώς αναιρεί τον αποκλειστικό ανταγωνισμό για τους περιορισμένους πόρους σε συγκεκριμένα εδάφη, διατηρώντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις για την παραγωγή τροφίμων και καλύπτοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Συνδυάζοντας την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με τη γεωργική παραγωγή, αυτά τα συστήματα προσφέρουν μια σειρά από οφέλη, όπως αυξημένη αποδοτικότητα της γης, βελτιωμένη απόδοση των καλλιεργειών, λιγότερη κατανάλωση νερού, μικρότερη διάβρωση του εδάφους, μεγαλύτερη σκίαση, μεγαλύτερη απόδοση των ηλιακών μονάδων, διαφοροποίηση των εισοδημάτων για τους αγρότες και παροχή καθαρής και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

Κίνητρα στους γεωργούς να επενδύσουν σε γη

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να τροφοδοτείται η λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης και η πώληση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην απόκτηση επιπλέον εσόδων από τις γεωργικές επιχειρήσεις. Το οικονομικό όφελος της αυτοπαραγωγής ενέργειας μέσω ενός αγροβολταϊκού συστήματος (APV) μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους γεωργούς να  επενδύσουν σε γη που παραμένει ανεκμετάλλευτη επί του παρόντος.

Η Ιταλία χώρα-σταθμός για ανάπτυξη αγροβολταϊκών συστημάτων

Έχουν σημειωθεί αρκετά παραδείγματα επιτυχημένων αγροβολταϊκών συστημάτων (APV) στην Ευρώπη, τα οποία δείχνουν την πιθανή επέκταση και την τεχνική και οικονομική δυνατότητά τους σε πολλές χώρες με διαφορετικό κλίμα και επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας. Στην Ιταλία, οι δυνατότητες για αγροβολταϊκά συστήματα είναι ίσως οι μεγαλύτερες, δεδομένων των υψηλών επιπέδων ηλιακής ακτινοβολίας της χώρας και του σημαντικού γεωργικού τομέα της, γι’ αυτό και η ομάδα ανάπτυξης της Aquila Clean Energy αναπτύσσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο αγροβολταϊκών συστημάτων στη χώρα.

Aquila Clean Energy conecta una nueva planta solar en Andalucía

Η ιταλική κυβέρνηση έχει αφιερώσει 1,1 δισ. ευρώ για τη δημιουργία νέας αγροβολταϊκής παραγωγικής ικανότητας 2GW αυτή τη δεκαετία. Επιπλέον, ο “Εθνικός Οργανισμός Νέων Τεχνολογιών, Ενέργειας και Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης” (ENEA) της χώρας έχει δρομολογήσει ένα εθνικό δίκτυο για βιώσιμα αγροβολταϊκά συστήματα, με στόχο την αύξηση της εγκατεστημένης ηλιακής ισχύος κατά 30 GW. Αναγνωρίζει μάλιστα, τις βασικές προκλήσεις για την ευρεία εφαρμογή των αγροβολταϊκών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για διεθνή πρότυπα, άρση των ρυθμιστικών εμποδίων, αποτελεσματικά συστήματα παροχής κινήτρων, ακόμη πιο ολοκληρωμένη παρακολούθηση και μεγαλύτερη συμμετοχή των αγροτών, καθώς και περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής απόδοσης.

Το τμήμα ανάπτυξης των αγροβολταϊκών συστημάτων της Aquila Clean Energy αναπτύσσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων στην Ιταλία με συνολική ισχύ περίπου 2,6 GW. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των έργων είναι αγροβολταϊκά συστήματα (APV) που συμμορφώνονται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές του κράτους και μέση παραγωγή 1.700 MWh / MWp / έτος.

csm Aquila Capital Contact Madrid Office aaba8b64bf (1)
Άποψη των γραφείων της Aquila Capital στην Ισπανία

Περισσότερα από 70 έργα βρίσκονται υπό ανάπτυξη σε διάφορες περιοχές, καθιστώντας την Aquila Clean Energy, τον κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Aquila Capital στην Ευρώπη, πρωτοπόρο  στην αγορά των αγροβολταϊκών συστημάτων (APV) της χώρας. Αναμφισβήτητα τα αγροβολταϊκά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη.

Σχετικά με την Aquila Clean Energy Greece

Η Aquila Clean Energy εισήλθε στην ελληνική αγορά το 2020 με την εξαγορά του λειτουργούντος αιολικού πάρκου Δεσφίνας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 82,25 MW.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
Το Αιολικό Πάρκο Δεσφίνας στη Φωκίδα

Η Aquila Clean Energy, ο κλάδος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Aquila Capital στην Ευρώπη, διαχειρίζεται στην Ελλάδα ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και αδειοδότησης, που αποτελείται από φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα και έργα αποθήκευσης σε μπαταρίες, ισχύος περίπου 2 GW. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 15 επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης, που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και τη διάρκεια ζωής των έργων της με στόχο τον διπλασιασμό του αριθμού των εργαζομένων της έως το τέλος του 2023. Η Aquila Clean Energy στην Ελλάδα προσβλέπει στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων που προάγουν τη βιοποικιλότητα και τη δημιουργία κοινής αξίας.

ΠΗΓΗ: Aquila Clean Energy

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤεχνητή νοημοσύνη: Δυσκολία στην απόδοση της Βίβλου
Επόμενο άρθροΡετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Νικητής των εκλογών με 52,13%