Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε ΕΕ: Καλύτερη αποθήκευση ενέργειας ίσον ταχύτερη απανθρακοποίηση

ΕΕ: Καλύτερη αποθήκευση ενέργειας ίσον ταχύτερη απανθρακοποίηση

0
ape1
Διαφήμιση

Τη στρατηγική τους για την αποθήκευση ενέργειας, η οποία αναμένεται να παίξει καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, σκιαγράφησαν οι ευρωβουλευτές σε σχετική έκθεση που εγκρίθηκε με 556 ψήφους υπέρ, 22 κατά και 110 αποχές.

“Η αποθήκευση ενέργειας θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μετάβαση σε μια οικονομία απαλλαγμένη από τα ορυκτά καύσιμα, βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας“, δήλωσε η εισηγήτρια, Claudia Gamon (Renew Europe, Αυστρία) και εξήγησε: “Καθώς το ρεύμα από αιολικές και ηλιακές μονάδες δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμο στις αναγκαίες ποσότητες, θα χρειαστεί να αποθηκεύουμε περισσότερη ενέργεια. Εκτός από τις τεχνολογίες που ήδη γνωρίζουμε ότι λειτουργούν καλά, όπως η αντλητική αποθήκευση υδροηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικό ρόλο στο μέλλον θα παίξουν οι νέες τεχνολογίες μπαταριών, η αποθήκευση θερμικής ενέργειας και το πράσινο υδρογόνο. Οι τεχνολογίες αυτές πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερή παροχή ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες”.

Πράσινο υδρογόνο

HYDROGEN 650x354

Το Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν τους ρυθμιστικούς φραγμούς που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας, όπως η διπλή φορολόγηση ή τα προβλήματα με τους κώδικες δικτύου της ΕΕ. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, θα πρέπει επίσης να αναθεωρηθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας, ώστε να βελτιωθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Επισημαίνουν επίσης τις δυνατότητες που παρέχει το υδρογόνο που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -το λεγόμενο «πράσινο υδρογόνο»- και καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη του τομέα αυτού της οικονομίας. Σύμφωνα με το ΕΚ, ενδεχόμενα μέτρα στήριξης θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους του πράσινου υδρογόνου και να το καταστήσουν οικονομικά βιώσιμο. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει αν είναι δυνατή η μετατροπή των υποδομών φυσικού αερίου για τη μεταφορά υδρογόνου, καθώς η χρήση του φυσικού αερίου αποτελεί απλώς μεταβατικό στάδιο και θα πρέπει να μειωθεί σταδιακά.

Μπαταρίες made in the EU

ΕΕ: Καλύτερη αποθήκευση ενέργειας ίσον ταχύτερη απανθρακοποίηση

Το Κοινοβούλιο στηρίζει επίσης τις προσπάθειες της Επιτροπής να δημιουργήσει ευρωπαϊκά πρότυπα για τις μπαταρίες και να μειώσει την εξάρτηση από την παραγωγή τους εκτός Ευρώπης. Ακόμη, καθώς η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή πρώτων υλών από περιοχές όπου η εξόρυξη υποβαθμίζει το περιβάλλον, οι εισαγωγές αυτές θα πρέπει να μειωθούν μέσω βελτιωμένων συστημάτων ανακύκλωσης και με τη βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών, ει δυνατόν από το εσωτερικό της ΕΕ.

Άλλες μέθοδοι

ΕΕ: Καλύτερη αποθήκευση ενέργειας ίσον ταχύτερη απανθρακοποίηση

Τέλος, οι ευρωβουλευτές προτείνουν τρόπους για την αύξηση της χρήσης άλλων μεθόδων αποθήκευσης ενέργειας, όπως η αποθήκευση μηχανικής και θερμικής ενέργειας, καθώς και η ανάπτυξη της αποκεντρωμένης αποθήκευσης μέσω οικιακών μπαταριών, της αποθήκευσης πλεονάζουσας οικιακής θερμότητας, της τεχνολογίας «όχημα προς δίκτυο» και των έξυπνων οικιακών ενεργειακών συστημάτων.

Έξι φορές πάνω

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας και της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, το ευρωπαϊκό δίκτυο παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να γίνει ουδέτερο από πλευράς εκπομπών άνθρακα έως το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα. Ωστόσο, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη αυτού του στόχου, ορισμένες από αυτές δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες: η παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας εξαρτάται από την ώρα της ημέρας, την εποχή και τον καιρό. Καθώς το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες μεν, ευμετάβλητες δε, πηγές αυξάνεται, η αποθήκευση ενέργειας αποκτά όλο και σημαντικότερο ρόλο ώστε να γεφυρωθεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσής της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύει έξι φορές περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα, με στόχο την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Διαφήμιση