Αρχική Περιβάλλον ΥΠΕΝ: Αυστηρές οδηγίες για τις εθελοντικές αναδασώσεις

ΥΠΕΝ: Αυστηρές οδηγίες για τις εθελοντικές αναδασώσεις

0
ΥΠΕΝ: Αυστηρές οδηγίες για τις εθελοντικές αναδασώσεις
Διαφήμιση

Εγκύκλιο που ορίζει κανόνες για εθελοντικά έργα και εργασίες αναδασώσεων από φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην εγκύκλιο «Εθελοντικά έργα και εργασίες αναδασώσεων από φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εθελοντές», την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης, επισημαίνεται ότι καθώς οι αναδασώσεις είναι έργα δαπανηρά, που επιδρούν άμεσα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και έχουν σκοπό την αποκατάσταση διαταραχθέντων δασικών οικοσυστημάτων, πρέπει να γίνονται ορθά με βάση συγκεκριμένες αρχές.

Οι βασικές αρχές

ΥΠΕΝ: Αυστηρές οδηγίες για τις εθελοντικές αναδασώσεις

 • Αρχή 1: Μια αναδάσωση είναι δυνατή μόνο εκεί, όπου ο σταθμός θα μπορούσε να αναδασωθεί και μόνος του φυσικά.
 • Αρχή 2: Η φυσική αναδάσωση αποτελεί το ιδεώδες αρχικό στάδιο της αναδάσωσης.
 • Αρχή 3: Η αναδάσωση πρέπει να ακολουθεί ή να εκμεταλλεύεται, κατά το δυνατό, τη φυσική διαδοχή, να τη συντομεύει και να την οδηγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο σκοπό που έχουμε καθορίσει.
 • Αρχή 4: Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατό αυτοφυή και ενδημικά είδη.
 • Αρχή 5: Πρέπει να χρησιμοποιούνται προελεύσεις από όμοιους ή ανάλογους σταθμούς με εκείνους της προς αναδάσωσης περιοχής.
 • Αρχή 6: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συνοικολογικές συνθήκες.

Καμία επιβάρυνση του Δημοσίου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο έργα και εργασίες αναδασώσεων μπορούν να εκτελούνται από φορείς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εθελοντές (ομάδες πολιτών ή μέλη συλλόγων κ.α.) και σχολεία, με δαπάνη τους και χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δημοσίου, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας στην οποία ορίζονται οι όροι εκτέλεσης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου στα πλαίσια εφαρμογής ισχυουσών σχετικών διατάξεων.

Οι εκτάσεις

ΥΠΕΝ: Αυστηρές οδηγίες για τις εθελοντικές αναδασώσεις

Τα εθελοντικά έργα και εργασίες γίνονται σε δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και θα αφορούν:

 1. καμένες εκτάσεις
 2. εκτάσεις που είχαν αναδασωθεί στο παρελθόν με χαμηλό ποσοστό επιτυχίας
 3. εκτάσεις υποβαθμισμένων δασών
 4. συμπληρώσεις φυτεύσεων προς εμπλουτισμό και αναβάθμιση δασικών οικοσυστημάτων.

Φορείς υλοποίησης

ΥΠΕΝ: Αυστηρές οδηγίες για τις εθελοντικές αναδασώσεις

Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Με δαπάνη τους και χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δημοσίου, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, στην οποία ορίζονται οι όροι εκτέλεσης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των νόμων/ΠΔ:

 1. του N. 86/1969 (7 Α’) «περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. του N. 998/1979 (289 Α’) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. του Π.Δ. 437/1981 (120 Α’) «περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων»
 4. του N. 4412/2016 ( 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 5. του N. 3316/2005 (42 Α’) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 377 παρ. 1 εδάφ. 40 « Καταργούμενες διατάξεις» του 4412/2016 (147 Α’)
 6. του N. 4014/2011 (209 Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
Β. Εθελοντές και σχολεία

ΥΠΕΝ: Αυστηρές οδηγίες για τις εθελοντικές αναδασώσεις

Δύναται να εκτελεστεί εθελοντικό έργο και εργασίες αναδάσωσης εντός δημοσίου δασικού χαρακτήρα εκτάσεων από εθελοντές (ομάδες πολιτών ή μέλη συλλόγων) και σχολεία υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να υποβάλουν εγκαίρως αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πριν την έναρξη της περιόδου εκτέλεσης αναδασωτικών έργων (Οκτώβριος-Μάρτιος).
 2. Να υπάρχει αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης.
 3. Αν δεν υπάρχει μελέτη για τη συγκεκριμένη έκταση, θα συντάσσεται από την αρμόδια δασική αρχή τεχνική έκθεση, που θα συνοδεύεται από χάρτη κλίμακας 1:5000, όπου θα σημειώνεται η θέση της προς αναδάσωση έκτασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για μελέτες αναδάσωσης και των ζωνών ΝΑΤURΑ όσον αφορά την επιλογή των ειδών.
 4. Δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά πρέπει να υπάρξει έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής με επισύναψη της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών οδηγιών. Με δεδομένο ότι αυτού του τύπου οι εθελοντικές δράσεις έχουν παιδευτικό και συμβολικό χαρακτήρα, η έκταση επέμβασης θα ορίζεται έως δεκαπέντε (15) στρέμματα.
 5. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών (διάνοιξη λάκκων, φυτεύσεις, πότισμα, κ.λ.π) θα έχουν διάρκεια 2-3 ημερών.
 6. Οι εργασίες γίνονται υπό τις υποδείξεις και καθοδήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής, χρησιμοποιώντας κατάλληλο προσωπικό, αρκούντος αριθμού, ώστε να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στις αναδασωτικές εργασίες και να αποφευχθεί άσκοπη σπατάλη και αχρήστευση φυτευτικού υλικού.
 7. Η αρμόδια Δασική Αρχή οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία και γνώση στα πλαίσια διεξαγωγής των εργασιών αναδάσωσης, εποπτεύοντας και καθοδηγώντας παράλληλα τις ομάδες εργασίας.
 8. Τα φυτά θα διατίθενται δωρεάν από τα δημόσια δασικά φυτώρια.
Διαφήμιση