Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Προτεραιότητα στους σταθμούς βιοαερίου για τη διαχείριση αποβλήτων

Προτεραιότητα στους σταθμούς βιοαερίου για τη διαχείριση αποβλήτων

0
Βιοαέριο
Διαφήμιση

Το αδειοδοτικό πλαίσιο

Οι σταθμοί βιοαερίου, που συνδέονται με την διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη των ΦΟΔΣΑ, Δήμων, Περι­φερειών, Συνδέσμων Δήμων, Δικτύων Δήμων και Περιφερειών και μπορούν να γίνουν και με ΣΔΙΤ θα έχουν ειδικό αδειοδοτικό πλαίσιο. Ειδικότερα:

  • Εξαιρούνται από τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Παραγωγής.
  • Λαμβάνουν εξαρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης (χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η περιβαλλοντική αδειοδότηση).
  • Εξαιρούνται από την καταβολή εγγυοδοσίας στο πλαί­σιο της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
  • Αδειοδοτούνται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών και λαμβάνουν οριστική προσφοράς εντός ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης.
  • Τους χορηγείται Προσφορά σύνδεσης, ακόμα και σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα (Πελοπόν­νησος, Εύβοια, ΜΔΝ) κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
  • Θα αδειοδοτηθούν, και κατά κύριο λόγο θα λάβουν Προσφορά Σύνδεσης κατά προτεραιότητα, οι σταθμοί βιοαερίου που συνδέονται με την διαχείριση των αποβλήτων, ακόμα και σε περιοχές με χαρακτηρισμένα κορεσμένα δίκτυα, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος αναγόμενους στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η νομοθετική ρύθμιση

απόβλητα

Η νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 23 παράγραφος 2 του νομοσχεδίου) προβλέπει ότι:

Ειδικά για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, καθώς και βιοαέριο, που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ως ισχύει), βάσει προ­γραμματικής σύμβασης ή/και σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), ή οιασδήποτε άλλης σχετικής με τα ανωτέρω σύμβασης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, β. λαμβάνουν εξαρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να προαπαιτείται αδειοδότηση σύμφωνη με την περιβαλλοντική νομοθεσία,

γ. εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής του ν. 4152/2013, δ. η οριστική Προσφορά Σύνδεσης έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την προθεσμία ολοκλήρωσης του σταθμού, όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών από τη χορήγησή της,

ε. η οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτημάτων και εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ακόμα και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006.

Σε περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων Φο.Δ.Σ.Α. σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου βάσει προγραμματικής σύμβασης, ή σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ., ή άλλου είδους σχετικής με τα ανωτέρω σύμβασης, στις Προσφορές Σύνδεσης και τις σχετικές αιτήσεις υπεισέρχεται το νέο πρόσωπο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα ανωτέρω με απλή αίτηση στον αρμόδιο φορέα, στο πλαίσιο που προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση. Εκδοθείσες άδειες παραγωγής παύουν να ισχύουν και τυχόν εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή, πριν την ισχύ της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

Σε περιπτώσεις τοπικού κορεσμού του δικτύου σύνδεσης των σταθμών αυτών, ο αρμόδιος Δια­χειριστής, εξαντλεί την εξέταση όλων των διαθέσιμων τεχνικών λύσεων, προκειμένου να κατα­στεί εφικτή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον σταθμό, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ ή του ΕΔΔΗΕ.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕΛΠΕ: Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ
Επόμενο άρθροΌλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το ενεργειακό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ