Αρχική Ενέργεια Ευρωπαϊκή Ομάδα για μια “καθαρή” βιομηχανία

Ευρωπαϊκή Ομάδα για μια “καθαρή” βιομηχανία

0
ry 252863 174339 type13262
Διαφήμιση

Τις συστάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον τρόπο μετασχηματισμού των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ για μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της «Καθαρός πλανήτης για όλους» τον Νοέμβριο του 2018.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συγκεντρώνει εκπροσώπους από 11 βιομηχανικούς κλάδους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης ενέργειας της ενωσιακής βιομηχανίας, όπως οι βιομηχανίες αλουμινίου, χάλυβα και τσιμέντου. Έχουν αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής που έχει ως στόχο να επιτύχει την εξισορρόπηση των φιλοδοξιών της Ευρώπης για το κλίμα με την ανάγκη να παραμείνουν οι βιομηχανίες μας ανταγωνιστικές. Τα σχόλιά τους θα τροφοδοτήσουν τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της Επιτροπής και τη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ.

«Οι βιομηχανικοί κλάδοι της ΕΕ είναι εταίροι μας στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την κυκλικότητα και τους συγχαίρω για τη δέσμευσή τους. Η κλιματικά ουδέτερη οικονομία δεν είναι μόνο απαραίτητη για τις μελλοντικές γενιές. Αντιπροσωπεύει επίσης τεράστιες ευκαιρίες όσον αφορά την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», επισήμανε η Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Επίτροπος αρμόδια για θέματα εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ.

Προσέλκυση επενδύσεων

ατμοσφαιρική ρύπανση

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν δράσεις που θα μπορούσαν να στείλουν τα σωστά μηνύματα στην αγορά για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις ώστε να εφαρμόζουν οικονομικά αποδοτικές λύσεις στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Επικεντρώνονται επίσης στην ανάγκη να εξασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση, υπογραμμίζουν τη σημασία του εφοδιασμού των εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες για το μέλλον και της υποστήριξης των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τις εν λόγω βιομηχανίες για τη διαχείριση της μετάβασης.

Προτεραιότητες

Ειδικότερα, οι συστάσεις επισημαίνουν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας στο πλαίσιο τριών βασικών προτεραιοτήτων:

  • Δημιουργία αγορών για κλιματικά ουδέτερα και κυκλικά προϊόντα, για παράδειγμα μέσω πιο στρατηγικής χρήσης των δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό προβλέπεται στην αναθεώρηση των κανόνων το 2014, οπότε δόθηκε η εξουσία στις δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις για την επίτευξη περιβαλλοντικών, κοινωνικών ή καινοτομικών στόχων κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Οι εμπειρογνώμονες τονίζουν επίσης την ανάγκη να δοθεί βοήθεια στους καταναλωτές ώστε να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές.
  • Ανάπτυξη πιλοτικών έργων μεγάλης κλίμακας για τις καθαρές τεχνολογίες, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά. Θα πρέπει να υποστηρίζονται με ενωσιακά κονδύλια και με διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιδιωτική χρηματοδότηση.
  • Μετάβαση σε εναλλακτικές και κλιματικά ουδέτερες πηγές ενέργειας και πρώτων υλών. Για τη μετάβαση αυτή απαιτείται, για παράδειγμα, η εξασφάλιση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας τέτοιων πηγών σε παγκοσμίως ανταγωνιστικές τιμές, η χαρτογράφηση της ενεργειακής υποδομής και προσφοράς και η προώθηση της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση».

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συνιστά επίσης τη δημιουργία παρατηρητηρίου βιομηχανικής μετάβασης για την παρακολούθηση της προόδου της βιομηχανίας όσον αφορά την κλιματική ουδετερότητα και για παροχή καθοδήγησης.

Η Επιτροπή θα υποβάλει τις συστάσεις στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του επόμενου έτους.

Η ομάδα

Ρύπανσης

Τον Οκτώβριο του 2015 η Επιτροπή συγκρότησε την ομάδα υψηλού επιπέδου για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών, της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την παροχή συμβουλών σχετικά με τις πολιτικές που σχετίζονται με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Οι βιομηχανίες που συμμετείχαν στην ομάδα υψηλού επιπέδου παρουσίασαν ήδη έκθεση τον Σεπτέμβριο του 2018 ως συλλογική συνεισφορά τους στη στρατηγική της Επιτροπής «Καθαρός πλανήτης για όλους».

Αυτοί οι βιομηχανικοί κλάδοι βρίσκονται στον πυρήνα πολλών αξιακών αλυσίδων και είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας μας. Οι κλάδοι αυτοί συμμερίζονται τη φιλοδοξία της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και αναγνωρίζουν το μέγεθος της πρόκλησης του μετασχηματισμού, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει. Οι επιδόσεις τους όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι καλές, καθώς μείωσαν τις εκπομπές τους τους κατά 36% μεταξύ του 1990 και του 2015. Δεδομένων των μακροπρόθεσμων επενδυτικών κύκλων για τους εν λόγω κλάδους, απαιτείται ταχεία δράση για να επιτευχθεί ο στόχος του 2050.

Δείτε επίσης:

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here