Αρχική Προστασία - Αναπλάσεις Πλήρης σαφήνεια, στους κανόνες για τη διαχείριση των αποβλήτων στα λιμάνια

Πλήρης σαφήνεια, στους κανόνες για τη διαχείριση των αποβλήτων στα λιμάνια

0
Διαφήμιση

Τροποποιήσεις για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου προβλέπονται σε απόφαση του υπουργείου Ναυτιλίας που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια»η με αριθμό πρωτοκόλλου 1000.0/68210/2016 (ΑΔΑ: Ω96Τ4653ΠΩ-ΡΕ1).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση,

α) απόβλητα που προέρχονται από επιχειρήσεις ναυαγιαίρεσης – απορρύπανσης και μεταφέρονται δια θαλάσσης σε ελληνικό λιμένα για την εκφόρτωση και μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση προς τελική διάθεση, δεν αποτελούν παραγόμενα στο πλοίο απόβλητα ή κατάλοιπα φορτίου

β) η διαχείριση αποβλήτων από επιχειρήσεις ναυαγιαίρεσης – απορρύπανσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π 50910/2727/2003 (Β/ 1909), στην ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (Β’ 383), το Ν. 4042/2012 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006

γ) τα απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες επισκευής αποτελούν κοινή ευθύνη του πλοίου και του επισκευαστικού ναυπηγείου

δ) ο φορέας εκμετάλλευσης της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των ναυπηγοεπισκευαστικών διαδικασιών και οφείλει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο Ν. 4042/2012, την ΚΥΑ 13588/725/06 (Β’ 383) και την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (Β’ 791)

ε) προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ερμηνεία της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.

Παράλληλα, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προετοιμάζει τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με συμμετοχή όλων των συναρμοδίων υπουργείων, με σκοπό την εξέταση της αναγκαιότητας – σκοπιμότητας τροποποιήσεων της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β’ 412), σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα σχετικά με την προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας των ελληνικών λιμένων, αλλά και της ναυτιλίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here