Αρχική Ανακύκλωση Πρόστιμο για τα στερεά απόβλητα επέβαλε το Ευρωπαϊκό δικαστήριο στην Ελλάδα

Πρόστιμο για τα στερεά απόβλητα επέβαλε το Ευρωπαϊκό δικαστήριο στην Ελλάδα

0
Διαφήμιση

Χρηματικό πρόστιμο επέβαλε στην Ελλάδα το Δικαστήριο της Ε.Ε. λόγω μη εκτέλεσης της απόφασης του 2005 με την οποία διαπιστώθηκε ότι παρέβη τις υποχρεώσεις της βάσει της οδηγίας «περί των στερεών αποβλήτων».

Επιπλέον του κατ’ αποκοπήν ποσού 10 εκατομμυρίων ευρώ, το Δικαστήριο επιβάλλει στην Ελλάδα, μέχρι την πλήρη εκτέλεση της απόφασης του 2005, χρηματική ποινή της οποίας το ποσό θα εξαρτάται από την πρόοδο στην εκτέλεσή της και το οποίο θα ανέλθει, ελλείψει τέτοιας προόδου, σε 14 και πλέον εκατομμύρια ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης.

Η οδηγία περί στερεών αποβλήτων επιβάλλει στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον.

Τα υποχρεώνει επίσης να απαγορεύουν την  εγκατάλειψη, την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων. Κάθε κάτοχος αποβλήτων οφείλει να τα παραδίδει σε επιχείρηση που διασφαλίζει την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με την οδηγία. Κάθε τέτοια επιχείρηση οφείλει να λαμβάνει άδεια της αρμόδιας αρχής.

Με μια πρώτη απόφαση του 2005 το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παρέβη την οδηγία επειδή, τον Φεβρουάριο του 2004, λειτουργούσαν ακόμα στην επικράτειά της 1.125 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και η παύση λειτουργίας τους προβλεπόταν το 2008.

Το 2009, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν είχε συμμορφωθεί πλήρως προς την απόφαση του 2005, η Επιτροπή της απέστειλε έγγραφο οχλήσεως και το 2010 συμπληρωματικό έγγραφο οχλήσεως. Εκτιμώντας ότι εξακολουθούσε να υφίσταται πρόβλημα, όσον αφορά τόσο τον αριθμό των χώρων ανεξέλεγκτης διαθέσεως αποβλήτων όσο και την έλλειψη επαρκούς αριθμού κατάλληλων χώρων διάθεσης αποβλήτων, το 2013 η Επιτροπή αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή.

Η Ελλάδα και η Επιτροπή πληροφόρησαν το Δικαστήριο τον Μάιο του 2014 ότι επί συνόλου 293 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, 70 εξακολουθούσαν να λειτουργούν και 223, μολονότι είχε παύσει η λειτουργία τους, δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί.

Η εκτέλεση της απόφασης προϋποθέτει την παύση λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, την αποκατάστασή τους στην πράξη (και όχι μόνον τον προγραμματισμό της αποκατάστασής τους), καθώς και τη δημιουργία των αναγκαίων εγκαταστάσεων, προς εξασφάλιση της διαρκούς τήρησης της οδηγίας.

Το Δικαστήριο αναφέρει ακόμη ότι κρίνει πρόσφορο να προσδιορίσει τη χρηματική ποινή σε εξαμηνιαία βάση, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να εκτιμά την πρόοδο των μέτρων εκτέλεσης. Έτσι, για το πρώτο εξάμηνο μετά την έκδοση της σημερινής απόφασης, η χρηματική ποινή θα υπολογιστεί με βάση αρχικό ποσό ύψους 14.520.000 ευρώ, από το οποίο θα αφαιρείται ποσό 40.000 ευρώ ανά χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, ο οποίος είτε έπαυσε να λειτουργεί, είτε αποκαταστάθηκε και 80.000 ευρώ ανά χώρο, που ταυτόχρονα έπαυσε να λειτουργεί και αποκαταστάθηκε.

Για κάθε επόμενο εξάμηνο, η οφειλόμενη χρηματική ποινή θα υπολογίζεται με βάση το καθορισθέν για το προηγούμενο εξάμηνο ποσό, εφαρμοζόμενων των ίδιων μειώσεων σε συνάρτηση με τις πραγματοποιηθείσες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού παύσεις της λειτουργίας και τις αποκαταστάσεις των ως άνω χώρων.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here