Αρχική Ειδήσεις Την Τετάρτη οι υπογραφές για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη Δ. Ελλάδα

Την Τετάρτη οι υπογραφές για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη Δ. Ελλάδα

0
Διαφήμιση

Το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ανάδοχων σχημάτων, για την πραγματοποίηση ερευνών και την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στις τρεις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του γύρου παραχωρήσεων με την διαδικασία της «Ανοικτής Πρόσκλησης» (Open Door) που είχε προκηρύξει το ΥΠΕΚΑ.

Μετά το «πράσινο φως» του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για τους ανάδοχους. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών προς τον υπουργό ΠΕΚΑ, είχαν προταθεί ως ανάδοχοι (δείτε χάρτες των περιοχών στα συνημμένα):

-για την χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων, το σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS / PETRA PETROLEUM,

-για τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού, το σχήμα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ / EDISON / PETROCELTIC,

για το Κατάκολο, τοσχήμα ENERGEAN OIL AND GAS / TRAJAN OIL & GAS Ltd.

Βασικά στοιχεία των συμβάσεων

Οικονομικά δεδομένα: Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (ν. 2289/95 περί έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων & ν. 4001/2011) τα έσοδα του Δημοσίου από Υδρογονάνθρακες προκύπτουν από:

1. Φορολογία, 20 (κανονική) + 5 (περιφερειακός φόρος) = 25%

2.Μίσθωμα, το οποίο διαμορφώνεται βάσει:

-του ύψους της παραγωγής,

-των γεωγραφικών, γεωλογικών & λοιπών χαρακτηριστικών  της  περιοχής,

-του συντελεστή εσόδων και εξόδων (R-Factor).

Αναμενόμενα έσοδα – Αθροιστικές ταμειακές ροές Κράτους

Παράδειγμα εφαρμογής : Για ανακτήσιμα αποθέματα 100 εκατ. βαρελιών από ένα κοίτασμα, με μέση τιμή 90 δολάρια/βαρέλι, τα έσοδα για το Δημόσιο υπολογίζονται σε περίπου 6 δις. (δείτε συνημμένα)

Σημειώνεται ότι, αναμένεται να υπάρξουν πολλαπλές σημαντικές συνέργειες για την εθνική οικονομία, καθώς:

-για κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο των Υδρογονανθράκων δημιουργούνται 3,2 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης στην ευρύτερη οικονομία,

-για κάθε ένα δολάριο που λαμβάνουν οι άμεσα εργαζόμενοι στον κλάδο Υ/Α δημιουργούνται περίπου άλλα 2 δολ. σε εργαζόμενους άλλων κλάδων της οικονομίας

-κάθε 1 δολ. παραγόμενης αξίας από τον κλάδο, οδηγεί σε επιπρόσθετη παραγωγή αξίας περίπου 1,3 δολ. στην ευρύτερη οικονομία. 

Διασφάλιση Δημοσίου. Οι συμβάσεις προβλέπουν ελάχιστο δεσμευτικό πρόγραμμα εργασιών για κάθε χρονική φάση του σταδίου των ερευνών, καθώς και ελάχιστη οικονομική δέσμευση για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, από μέρους των Αναδόχων. Η οικονομική αυτή δέσμευση διασφαλίζεται με την έκδοση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου τραπεζικής εγγυητικής επιστολής η οποία διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καταπίπτει σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιήσει τις ελάχιστες δεσμευτικές υποχρεώσεις του. 

-Σταθερό Επενδυτικό Περιβάλλον. Προβλέφθηκε σταθερός φορολογικός συντελεστής σε βάθος χρόνου με σκοπό της διασφάλιση της απόδοσης της μακροχρόνιας επένδυσης.

-Το ερευνητικό στάδιο περιλαμβάνει γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες και μελέτες, καθώς και την εκτέλεση των πρώτων ερευνητικών γεωτρήσεων. Η απαιτούμενη επένδυση βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

-Κατά το στάδιο των ερευνών, η ελάχιστη δεσμευτική επένδυση που συμφωνείται στις συμβάσεις είναι της τάξης των 60 εκατομμυρίων ευρώ, εκτιμάται όμως ότι στην πράξη θα είναι υπερδιπλάσια.

-Συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της εκτέλεσης των γεωτρήσεων και η μεταφορά των σχετικών έργων όσο δυνατόν νωρίτερα. Απαιτούνται υψηλής ποιότητας δεδομένα και συνολική επεξεργασία της διαθέσιμης πληροφορίας, ώστε να αποφασιστεί η βέλτιστη θέση της γεώτρησης και να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας. Στην ουσία, επετεύχθη το βέλτιστο ερευνητικό πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

-Προστασία Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση των αυστηρότερων ευρωπαϊκών προδιαγραφών περί τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατά την εκτέλεση των πετρελαϊκών εργασιών. Τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιβλήθηκαν σε δύο επίπεδα: στην προληπτική δράση σε κάθε στάδιο δραστηριοτήτων, τόσο για τις περιπτώσεις κανονικής λειτουργίας, όσο και για τις περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων, με την υποχρέωση προετοιμασίας σχεδίων διαχείρισης έκτακτων αναγκών για πιθανά περιστατικά, καθώς επίσης και στη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών που θα ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο και επόπτευση όλων των δραστηριοτήτων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σαφείς και εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής, από τον σχεδιασμό, μέχρι την τελική απομάκρυνση μιας εγκατάστασης άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

-Υποχρέωση εκπαίδευσης Ελλήνων εργαζομένων. Συμφωνήθηκε με τους επενδυτές η καταβολή ετησίως συγκεκριμένου ποσού, για την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχιακού δυναμικού της χώρας στον τομέα υδρογονανθράκων. Στρατηγική επιδίωξη, η μεγιστοποίηση της απορρόφησης Ελλήνων στις νέες θέσεις εργασίας, καθώς και η ανάπτυξη και εξαγωγή τεχνογνωσίας στον επαγγελματικό τομέα.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here