Αρχική Ειδήσεις Η Επιτροπή επενδύει 281,4 εκ. ευρώ σε νέα έργα για το περιβάλλον...

Η Επιτροπή επενδύει 281,4 εκ. ευρώ σε νέα έργα για το περιβάλλον και το κλίμα

0
Διαφήμιση

Τη χρηματοδότηση 248 νέων έργων συνολικής επένδυσης 556,4εκ. ευρώ από τα οποία τα 281,4εκ. θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέκρινε η Κομισιόν, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+.

Τα έργα αυτά προβλέπουν δράσεις στα πεδία της προστασίας της φύσης, της κλιματικής αλλαγής, της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και της ενημέρωσης και της επικοινωνίας επί περιβαλλοντικών θεμάτων σε όλα τα κράτη μέλη.

Στην τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012, η Επιτροπή έγινε αποδέκτης 1.159 αιτήσεων.

Τα έργα LIFE+ Φύση και βιοποικιλότητα βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης απειλούμενων ειδών. Από τις 258 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 92 έργα προερχόμενα από συμπράξεις οργανισμών διατήρησης της φύσης, δημόσιων αρχών και άλλων μερών. Τα έργα αυτά, τα οποία υλοποιούνται από δικαιούχους σε 24 κράτη μέλη, αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 247,4 εκατ. EUR, εκ των οποίων η ΕΕ θα χορηγήσει περίπου 139,3 εκατ. EUR. Τα περισσότερα (82) έργα αφορούν τη φύση και συμβάλλουν στην εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και/ή τα ενδιαιτήματα Birds and/or Habitats Directives, καθώς και του δικτύου Natura 2000. Τα υπόλοιπα 10 έργα είναι πιλοτικά προγράμματα που ασχολούνται με ευρύτερα θέματα βιοποικιλότητας.

Τα έργα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση είναι πιλοτικά έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων. Από τις 743 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή πρόκρινε για χρηματοδότηση 146 έργα, τα οποία υποβλήθηκαν από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα προκριθέντα έργα, αναληφθέντα από δικαιούχους σε 18 κράτη μέλη, αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 298,5 εκατ. EUR, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 136,8 εκατ. EUR.

Στο πλαίσιο αυτής της παραμέτρου, τα 29 έργα που αποσκοπούν στην άμεση αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 81,1 εκατ. EUR, θα λάβουν από την Επιτροπή χρηματοδότηση 34,6 εκατ. EUR. Εξάλλου, πολλά άλλα έργα που εστιάζονται σε άλλους τομείς, θα έχουν επίσης έμμεσο αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Στου υπόλοιπους σημαντικούς τομείς επικέντρωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ύδατα, τα απόβλητα, οι φυσικοί πόροι, οι χημικές ουσίες, το αστικό περιβάλλον και η ποιότητα του εδάφους και του αέρα.

Αντικείμενο των έργων LIFE+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία είναι η διάχυση των πληροφοριών και η ανάδειξη των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Από τις 158 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε 10 έργα από ένα φάσμα οργανώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την προστασία της φύσης και/ή του περιβάλλοντος. Η συνολική επένδυση για τα επιλεγέντα έργα, που κατανέμονται σε εννέα κράτη μέλη, ανέρχεται σε 10,5 εκατ. EUR, από τα οποία τα 5,2 εκατ. EUR θα συνεισφέρει η ΕΕ.

Τέσσερα από τα δέκα έργα αφορούν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που άπτονται της φύσης και της βιοποικιλότητας, ενώ έξι επικεντρώνονται σε άλλους περιβαλλοντικούς τομείς, όπως η κλιματική αλλαγή, η επάρκεια των πόρων και η πρόληψη της ρύπανσης των ακτών.

Ιστορικό

Στις 27 Ιουνίου 2013 συνήφθη στις Βρυξέλλες άτυπη συμφωνία σχετικά με την προσεχή περίοδο χρηματοδότησης του προγράμματος LIFE (2014-2020). Οι επελθούσες αλλαγές αφορούν μεταξύ άλλων τη θέσπιση ειδικού τμήματος αφιερωμένου στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και μιας νέας κατηγορίας χρηματοδότησης με τίτλο «ολοκληρωμένα έργα». Οι αλλαγές αυτές θα δώσουν ώθηση στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθιστώντας δυνατή την αναβάθμιση των έργων χάρη στη συμπληρωματική χρηματοδότηση από την ΕΕ και από εθνικά και ιδιωτικά κεφάλαια. Για να αποκτήσει η συμφωνία νομική ισχύ εναπομένει η επίσημη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Το LIFE+ είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2,143 δισεκ. EUR  για την περίοδο 2007-2013. Η Επιτροπή προκηρύσσει κάθε χρόνο πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα έργα LIFE+.

Για πληροφορίες σχετικά με το LIFE+ και για τα «20 χρόνια του προγράμματος LIFE» ( «20 years of LIFE»), http://ec.europa.eu/life

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here