Αρχική Επιλεγμένα Ἡμέρα περιβάλλοντος μέσα σέ οἰκολογική καταστροφή

Ἡμέρα περιβάλλοντος μέσα σέ οἰκολογική καταστροφή

0
Περιβάλλον, φύση

Του Κώστα Δούκα*

Καθώς ἡ ἀνθρωπότητα βαδίζει πρός τά πεπρωμένα της, πού δέν εἶναι καί τόσο εὐδιάκριτα τήν στιγμή αὐτή, οἱ ἂνθρωποι τοῦ αἰῶνα μας καί τοῦ προηγουμένου συνειδητοποίησαν τόν σημαντικό ρόλο πού παίζουν οἱ κλιματολογικές συνθῆκες στήν διατήρηση καί ἐξέλιξη τῆς ζωῆς στόν πλανήτη μας.

Σέ ὃλους τούς προηγούμενους αἰῶνες βίωναν τά κλιματικά φαινόμενα, ἀλλά τά θεωροῦσαν δευτερεύοντα γιά τήν ζωή τους, διότι εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν ἂλλα προβλήματα, καί κυρίως ἐπιβίωσης, ἀπό τίς διάφορες κλιματολογικές μεταβολλές, καί κυρίως ἀπό τούς παγετῶνες, οἱ ὁποῖοι κάποτε εἶχαν φθάσει μέχρι τό Βερολίνο, τό Παρίσι καί τό Λονδίνο, πού σήμερα εἶναι ἂνετοι τόποι διαμονῆς τοῦ ἀνθρώπου, καθώς καί ἂλλες πολύ βορειότερες περιοχές, ὃπως οἱ Σκανδιναυικές χῶρες.

Ὃμως στούς δύο τελευταίους αἰῶνες, ὁ ἂνθρωπος συνειδητοποίησε ὃτι τό περιβάλλον εἶναι ὁ πιό ἀποφασιστικός παράγων γιά τήν διατήρηση τῆς ζωῆς στόν πλανήτη. Ἡ πληροφόρηση τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ ἒγινε πολύ συστηματικά, ὣστε ἀκόμη καί τά μικρά παιδιά νά γνωρίζουν τί σημαίνει ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, φαινόμενο ἐλ Νίνιο, τρύπα τοῦ ὂζοντος, ἀτμοσφαιρική ρύπανση, ρεῦμα τοῦ Κόλπου κλπ.

Ἡμέρα περιβάλλοντος μέσα σέ οἰκολογική καταστροφή

Γύρω ἀπό τό κλῖμα λοιπόν δημιουργήθηκε μία κολοσσιαία κερδοφόρος βιομηχανία, ἡ ὁποία ὑπόσχεται νά…βελτιώσει τό κλῖμα τῆς Γῆς μέχρι τό 2050 μέ τήν “πράσινη ἀνάπτυξη“, καθοδηγῶντας τόν ὑπερπληθυσμό τῆς Γῆς νά στραφεῖ σέ προϊόντα φιλικά πρός τό περιβάλλον.

Τήν ἲδια ὃμως στιγμή, στρατειές ἐπιστημόνων κάνουν κυριολεκτικά πλύση ἐγκεφάλου στόν παγκόσμιο πληθυσμό, ἀποτρέποντάς τον ἀπό τήν χρησιμοποίηση τῶν προϊόντων πού ἡ ἲδια ἡ τεχνολογία τοῦ προμήθευσε, καί ἀντικαθιστῶντας τα μέ ἂλλα ἀκριβότερα προϊόντα καί δαπανηρότερες ἐπιλογές, μέ ἐκφοβιστικές προειδοποιήσεις γιά ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, γιά ἐξαφάνιση παραλιακῶν πόλεων, γιά βίαια καιρικά φαινόμενα κλπ.

Ὃμως τήν ἲδια στιγμή, ἡ ζοῦγκλα τοῦ Ἁμαζονίου ἀποψιλλώνεται με ταχύ ρυθμό πρός ὂφελος κάποιων πολυεθνικῶν ἑταιριῶν, ἡ δημογραφική ἒκρηξη συνεχίζεται μέ γεωμετρική πρόοδο, τά πυρηνικά ὃπλα αὐξάνονται καί διαρκῶς “βελτιώνονται”, οἱ θάλασσες μολύνονται καί..ὁ χορός καλά κρατεῖ.

Ἢρκεσε τό lock down τῆς ἀνθρωπότητος ἐπί δίμηνο λόγω κορωναϊοῦ γιά νά βελτιωθεῖ ἀμέσως καί αἰσθητῶς ἡ ἀτμόσφαιρα στίς παγκόσμιες μεγαλουπόλεις. Αὐτό δείχνει πόσο ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ αὒξηση τῆς καμπύλης τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ, πού ἀρχίζει νά ὑπολείπεται τῆς ἐνεργειακῆς καμπύλης, χωρίς νά γίνεται θετικό βῆμα πρός τήν κατεύθυνση τῆς σύντιξης, μέ ἀποτέλεσμα νά διαγράφεται ζωφερό τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ ὁποία ὁδηγεῖται, σύμφωνα μέ πρόβλεψη τοῦ μεγάλου ἀστροφυσικοῦ σέρ Φρέντ Χόϊλ πού ἒγινε πρίν ἀπό 50 χρόνια, σέ μεσαίωνα πού θά συμβεῖ τό 2025. Δηλαδή αὒριο.

Σέ ἂλλα ἂρθρα μου ἒχω διατυπώσει διάφορες θέσεις γύρω ἀπό τά ἀστρονομικά αἲτια, πού διόγκωσαν τό θέμα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς (μέ πιό πρόσφατο παράδειγμα τήν μετατόπιση τῶν μαγνητικῶν πόλων τῆς Γῆς μέχρι καί ἀντιστροφῆς τους), ἡ ὁποία εἶναι τό…ψυχοπαίδι τῆς ἀρχικῆς “ὑπερθέρμανσης” τοῦ πλανήτη, ἡ ὁποία βέβαια δέν εὐσταθεῖ ἀφοῦ ἂρχισε νά χιονίζει ἀκόμη καί στήν Αἲγυπτο. Δέν θά ἢθελα λοιπόν νά σχολιάσω ἂλλη μία φορά τίς κερδοσκοπίες πού κρύβονται πίσω ἀπό τήν λεγομένη “κλιματική ἀλλαγή”, ἀφοῦ, σύφωνα μέ τούς παλαιοεδαφολόγους πρίν 40.000 χρόνια ὁ πλανήτης ἦταν πολύ θερμότερος ἀπό σήμερα, χωρίς νά ὑπάρχει ἀνθρώπινη δραστηριότητα πού νά ἐκπέμπει διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος οὒτε γιά τήν κλιματική ἀλλαγή οὒτε γιά τήν μόλυνση τῆς ἀτμόσφαιρας, ὃπως διατυμπανίζεται σήμερα, καθώς τό ἀέριο αὐτό, σύμφωνα μέ τήν κρίση 500 ἐπιστημόνων, δέν εἶναι δηλητήριο, ἀλλά εὐλογία Θεοῦ, διότι εὐνοεῖ τήν βελτίωση τῆς γεωργίας καί παρασινίζει περισσότερο τόν πλανήτη.

Ἡμέρα περιβάλλοντος μέσα σέ οἰκολογική καταστροφή

Λόγω τῆς ἡμέρας τοῦ παγκοσμίου ἑορτασμοῦ τοῦ περιβάλλοντος, πού θά χρησιμοποιηθεῖ κατά κόρον γιά νά προβληθοῦν οἱ γνωστές θέσεις τῶν μπίζνεσμαν, πού θέλουν ντέ καί καλά ὃλοι οἱ ἂνθρωποι νά ὁδηγοῦν…ἠλεκτρικά αὐτόκινητα ἢ ποδήλατα, ἐνῶ οἱ ἲδιοι ἀνεγείρουν πολυόροφα “ρισόρτ” σέ παραλίες καί ἀτόλες πού θά κατακλυσθοῦν ἀπό τήν θάλασσα, θά ἀρκεσθῶ νά ἐπισημάνω μερικές ἐπιστημονικές πληροφορίες γιά τό θαυμαστό οἰκοσύστημά μας, πού διά τῆς λειτουργίας του μέ βάση τούς συμπαντικούς νόμους, μᾶς ἐξασφαλίζει αὐτόν τόν ἐπίγειο παράδεισο, τήν “πράσινη φυλακή” μας πού λέγεται Γῆ, ἀδιαφορῶντας γιά τήν ἀνθρώπινη σκουριά πού ἒχει γραπωθεῖ στήν φλούδα της καί κάνει ὃτι μπορεῖ γιά νά αὐτοκαταστραφεῖ, περνῶντας παραπλανητικά μηνύματα πρός τήν αὐξανομένη ἀσυμμέτρως ἀνθρωπότητα, πού ἀποτελεῖ τόν πραγματικό κίνδυνο ἐξαφάνισης τῆς ἀνθρωπίνου γένους.

Ἐμεῖς λοιπόν πού ζοῦμε καί ἀναπνέουμε στήν ἐπιφάνεια τοῦ πλανήτη, λησμονοῦμε ὃτι μόνο ἓνα στρῶμα ἀέρος μᾶς χωρίζει ἀπό τό ἀφιλόξενο σύμπαν, τό σκοτεινό καί παγωμένο, ὃπου ἐπικρατεῖ ἡ θερμοκρασία τοῦ ἀπολύτου μηδενός, πού εἶναι 273,15 βαθμοί Κελσίου ὑπό τό μηδέν.

  • Τό ὁλικό βάρος τῆς γήινης ἀτμόσφαιρας ἀνέρχεται σέ 5.000.000.000.000.000 τόννους, πού ὃμως ἀποτελεῖ μόλις τό 0,33% τοῦ ὁλικοῦ βάρους τοῦ νεροῦ τῶν ὠκεανῶν. Αὐτός ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀέρας ἀποτελεῖται ἀπό 75% ἂζωτο, 23,1% ὀξυγόνο, 0,9% ἀργόν καί 0,03% διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος. Αὐτό τό 0,03% εἶναι ὁ…μέγας ὑπόλογος τῆς ἐπικειμένης κλιματικῆς συμφορᾶς. Ἂν δέν ὑπῆρχε, δέν θά ὑπῆρχε καί τό φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ὠκεανοί τήν ἡμέρα νά ἒβραζαν καί τήν νύχτα νά πάγωναν.
  • Μέχρι τοῦ ὓψους τῶν 10.000 μέτρων ὁ ἀέρας περιέχει κυμαινόμενες ποσότητες ὑδρατμῶν (πού εὐθύνονται κυρίως γιά τήν ὑπερθέρμανση) πού προέρχονται ἀπό τήν ἐξάτμιση τοῦ νεροῦ τῶν ὠκεανῶν καί τῆς στερεᾶς ἐπιφάνειας τῆς Γῆς καί μεταφέρονται σ᾽αὐτό τό ὓψος ἀπό τά ἀνοδικά ρεύματα τοῦ ἀέρος. Ὃταν ὁ θερμός ἀέρας ἀνεβαίνει στά μεγαλύτερα ὓψη διαστέλλεται καί ψύχεται, πρᾶγμα πού ἐξηγεῖ τήν σταθερή ἐλάττωση τῆς θερμοκρασιας μέ τή αὒξηση τοῦ ὑψομέτρου.
  • Στό ὓψος τῶν 2.200 μέτρων ἡ θερμοκρασία πέφτει στό σημείο πήξεως τοῦ νεροῦ καί ἐξακολουθεῖ νά πέφτει σταθερά, φθάνοντας στούς πλήν 35 βαθμούς Κελσίου στό ὓψος τῶν 10.000 μέτρων. Αὐτή εἶναι ἡ τροπόσφαιρα καί τά φυσικά φαινόμενα πού παρουσιάζονται σ᾽ αὐτό τό στρῶμα ἒχουν τεράστια σημασία γιά τήν ζωή ἐπάνω στήν ἐπιφάνεια τῆς Γῆς.
  • Οἱ καταιγίδες, οἱ τροπικές θύελλες, οἱ ἀνεμοστρόβιλοι καί οἱ τυφῶνες ἒχουν τήν ἀρχή τους στήν τροπόσφαιρα. Ἐδῶ ἐπίσης σχηματίζονται τά κάθε λογῆς σύννεφα πού ρίχνουν πάνω στό κεφάλι μας τήν βροχή, τό χιόνι καί τό χαλάζι. Πέρα ἀπό τά ὃρια τῆς τροπόσφαιρας ἐπικρατεῖ μία πολύ ἡρεμότερη κατάσταση καί ὁ οὐρανός εἶναι πάντα γαλανός, ἂν καί πρός τά πάνω κοιτῶντας ἀπό τό φινιστρίνι τοῦ ἀεροπλάνου μαυρίζει. Ἐκεῖ βρίσκεται τό σκοτεινό καί ψυχρό διάστημα, πού κι αὐτό ἀρχίζει τώρα νά μπαίνει στίς κερδοσκοπικές ὀρέξεις τῶν δισεκατομμυριούχων. (Ἀπό ἐδῶ καί πέρα ἀρχίστε νά διαβάζετε ἀληθινές διαπιστώσεις ἐπιστημόνων γραμμένες σέ εἰδικά βιβλία, ἂν θέλετε νά μάθεται πραγματικά τί συμβαίνει πάνω ἀπό τό κεφάλι μας μέ τό κλῖμα, καί ὂχι ἀκούγοντας χαλκευμένη παραπληροφόρηση).

Κώστας Δούκας

*Ο κύριος Κώστας Δούκας είναι δημοσιογράφος (μέλος της ΕΣΗΕΑ) ερευνητής και συγγραφέας (μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών) και ασχολείται επί 40ετία με την Ομηρική γραμματεία.

Έχει μεταφράσει ΙΛΙΑΔΑ και ΟΔΥΣΣΕΙΑ σέ πεζό και, τελευταία, σε έμμετρο λόγο, μετά σχολίων, με την διάσωση του 80% των λέξεων του Ομήρου.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here